Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 66-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  66-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.05.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  11.08.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.11.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62M 9/1242   
(54)  Názov  Elektrická lineárna prehadzovačka 
(57)  Anotácia  Elektrická lineárna prehadzovačka je upevnená na rám (21) bicykla v časti zadnej vidlice. Jej servomotor (2), ovládaný spínačom, udeľuje pohybovej skrutke (8), umiestnenej vo valcovom lineárnom vedení (9), potrebný počet otáčok. Po jej závite (29) sa priamočiaro posúva pohybová matica (10) tiež umiestnená v lineárnom vedení (9) a s ňou pevne spojené valcové puzdro (25). Na vonkajšom obvode valcového puzdra (25) je výkyvne upevnené ramienko (11) s otočnou hornou vodiacou kladkou (12), otočnou dolnou vodiacou kladkou (13) a pružinou (15). Cez kladky je vedená reťaz bicykla, ktorú pružina (15) napína a lineárnym posunutím ramienka (11) dôjde k jej prehodeniu na iný pastorok (16a až 16g). Ramienko (11) je nasunuté na lineárne vedenie (9) alebo je vedené mimo neho. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kmeť Patrik, Ing.; Nábrežie Dr. A. Stodolu 1808/61, 031 01 Liptovský Mikuláš 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kmeť Patrik, Ing.; Nábrežie Dr. A. Stodolu 1808/61, 031 01 Liptovský Mikuláš 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.05.2025 
   Maximálna platnosť do  14.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 11.08.2021 15/2021 BA2K
 
PUV 66-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 66-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.05.2021 Typ Doručené
1a Opis 14.05.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 14.05.2021 Typ Doručené
1c Anotácia 14.05.2021 Typ Doručené
1d Výkresy 14.05.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 14.05.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 25.05.2021 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.06.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.06.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 30.06.2021 Typ Doručené
6a Opis 30.06.2021 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 30.06.2021 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.07.2021 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 22.07.2021 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 22.07.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 22.07.2021 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 22.07.2021 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 25.11.2021 Typ Interné listy
PUV 66-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku