Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 66-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8771 
(21)  Číslo prihlášky  66-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.05.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.06.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.01.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.06.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  14.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B64C 39/02  G05D 1/10   
(54)  Názov  Zariadenie na prieskum a zaznamenávanie vzdialenosti v potrubných systémoch s možnosťou záznamu obrazu 
(57)  Anotácia  Zariadenie (18) na prieskum a zaznamenávanie vzdialenosti v potrubných systémoch s možnosťou záznamu obrazu využíva pre prieskumné bezpilotné lietajúce zariadenie (16) voľne dostupný systém (6) stabilizácie viac motorových bezpilotných lietajúcich zariadení spolu s dodatočnou stabilizáciou (10) využívajúcou senzory (11) na meranie vzdialenosti pre vyhnutie sa kolízii s možnými prekážkami. Manuálne alebo poloautomatizované riadenie prijímačom (3) na ovládanie prieskumného bezpilotného lietajúceho zariadenia (16) je vykonané na základe príkazov z ovládacieho modulu (14) umiestneného na pokročilom letovom ovládači (17). Zariadenie (18) disponuje možnosťou okamžitého snímania videozáznamu pomocou kamery (7) s vysokým rozlíšením. Na zlepšenie kvality zaznamenaného videozáznamu je použitý dodatočný zdroj (13) svetla. Prieskumné bezpilotné lietajúce zariadenie (16) je umiestnené na kostre (1) s dodatočnou ochranou, ktorá zabraňuje poškodeniu pri možnej kolízii a je napájané z lítiovo-polymérovej batérie (12). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Brtko Peter, Ing.; Poľnohospodárska 327/21, Trenčín-Záblatie 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Brtko Peter, Ing.; Poľnohospodárska 21, 911 06 Trenčín 5; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  22.05.2023 
   Maximálna platnosť do  22.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 07.01.2020 1/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.06.2020 6/2020 FG2K
 
PUV 66-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 04.06.2019 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 66-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.05.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 22.05.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 22.05.2019 Typ Doručené
Opis 22.05.2019 Typ Doručené
Výkresy 22.05.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.05.2019 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 06.06.2019 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 03.07.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 05.11.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 05.11.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 06.11.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 06.11.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.04.2020 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 07.04.2020 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 08.06.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 24.11.2022 Typ Odoslané
PUV 66-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku