Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 66-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8185 
(21)  Číslo prihlášky  66-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.03.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.03.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.08.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.06.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02M 5/00   
(54)  Názov  Dvojstupňový menič s polomostovým maticovým meničom a nízkofrekvenčným výstupom 
(57)  Anotácia  Dvojstupňový menič s polomostovým maticovým meničom a nízkofrekvenčným výstupom sa skladá z jednosmerného napájacieho zdroja (1), ktorý napája vysokofrekvenčný menič (2) s vyvedeným stredom. Napätie z vysokofrekvenčného meniča (2) s vyvedeným stredom je z krajných vývodov (VI) a (V2) privedené do polomostového maticového meniča (3) a stredný vývod (VO) vysokofrekvenčného meniča (2) s vyvedeným stredom je pripojený na jeden pól záťaže (4), druhý pól záťaže (4) je pripojený na stredný vývod polomostového maticového meniča (3). Polomostový maticový menič (3), ktorý upravuje vysokofrekvenčné napätie z vysokofrekvenčného meniča (2) s vyvedeným stredom na napätie s nižšou frekvenciou potrebné na záťaž (4), je tvorený z obojsmerných spínačov (6) a (7). Správnu činnosť celého systému zabezpečujú riadiace impulzy z riadiaceho obvodu (5). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Praženica Michal, Ing., PhD.; Plevník - Drienové 155, 018 26 Plevník - Drienové; SK;
Dobrucký Branislav, prof. Ing., PhD.; Ľubľanská 4/9, 010 08 Žilina; SK;
Kaščák Slavomír, Ing., PhD.; Mlynská 3, 053 42 Krompachy; SK;
Drgoňa Peter, doc. Ing., PhD.; Tekovská 442, 966 54 Tekovské Nemce; SK;
Kučera Matej, Ing., PhD.; Podhorie 279, 013 18 Lietava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.03.2021 
   Maximálna platnosť do  17.03.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.03.2018 03/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.08.2018 08/2018 FG2K
 
PUV 66-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 66-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.03.2017 Typ Doručené
1a Opis 17.03.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 17.03.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 17.03.2017 Typ Doručené
1d Anotácia 17.03.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 20.03.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 03.04.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.09.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 19.10.2017 Typ Doručené
5a Opis 19.10.2017 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 19.10.2017 Typ Doručené
5c Výkresy 19.10.2017 Typ Doručené
5d Anotácia 19.10.2017 Typ Doručené
5e Obrázok k anotácii 19.10.2017 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.11.2017 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 06.12.2017 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 06.12.2017 Typ Odoslané
9 oznámenie o výsledku rešerše 06.12.2017 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 06.12.2017 Typ Interné listy
11 Doplnenie materiálov 20.12.2017 Typ Doručené
12 záznam o ukončení konania o PÚV 07.06.2018 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.06.2018 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 11.07.2018 Typ Odoslané
PUV 66-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku