Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 66-2011
(11)  Číslo úžitkového vzoru  6098 
(21)  Číslo prihlášky  66-2011 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.05.2011 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.04.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.11.2011 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.04.2012 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.02.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06Q 30/00  G06Q 40/00  G07G 1/12   
(54)  Názov  Systém na automatizovanú kontrolu dát dokumentov, autenticity dokumentov a ich elektronickú archiváciu 
(57)  Anotácia  Systém na automatizovanú kontrolu dát dokumentov (D), autenticity dokumentov (D) a ich elektronickú archiváciu pozostáva zo zariadenia (11) na vytvorenie dokumentov (D) a z kontroléra (12) patriaceho subjektu (A) záväzkových vzťahov z aplikačného servera (13) a centrálneho úložiska (14) dokumentov (D) patriacich subjektu (C) nepriamo zúčastnenému na obsahu dokumentov (D) vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov kooperujúcich subjektov (A) a (B) a zo zariadenia (15) na overenie autenticity dokumentu (D). Kontrolér (12) je dominantným komponentom systému, má jedinečný identifikátor. Nemennosť obsahu dokumentov (D) elektronicky archivovaných v centrálnom úložisku dokumentov (D) umožňuje kooperujúcim subjektom overiť pravosť dokumentov (D) o plnení dohôd, overovať správanie sa kooperujúcich subjektov a získať informácie o praktikách obchodných partnerov. Existencia dokumentov (D) v centrálnom úložisku (14) dokumentov (D) umožňuje kooperujúcim subjektom prezeranie všetkých dokumentov (D), vytváranie analýz, štatistík a výkazov. Systém zjednodušuje kontrolné postupy a preventívne pôsobí na správanie sa podnikateľských subjektov a na kultiváciu podnikateľského prostredia a občianskej spoločnosti. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov; Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kinik Slavomír, Ing.; Javorinská 28, 080 01 Prešov; SK;
Kundrát Milan, Ing.; Sabinovská 4, 080 01 Prešov; SK;
Petruš Miroslav, Ing.; Mirka Nešpora 33, 080 01 Prešov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor GRUBER - GELE, patentový zástupca; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  04.05.2021 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  35-2011 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  04.05.2021 
   Maximálna platnosť do  04.05.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.11.2011 11/2011 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.04.2012 04/2012 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.06.2015 06/2015 ND2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 05.02.2018 02/2018 ND2K
5 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 09.06.2021 11/2021 MK2K
 
PUV 66-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 66-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie prihlášky otatnými prihlasovateľmi 04.05.2011 Typ Doručené
2 Podanie prihlášky otatnými prihlasovateľmi 11.05.2011 Typ Doručené
2a Opis 11.05.2011 Typ Doručené
2b Nároky na ochranu 11.05.2011 Typ Doručené
2c Anotácia 11.05.2011 Typ Doručené
2d Obrázok k anotácii 11.05.2011 Typ Doručené
2e Výkresy 11.05.2011 Typ Doručené
2f Plná moc 11.05.2011 Typ Doručené
2g Doklad o nadobud. práva na UV 11.05.2011 Typ Doručené
3 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 11.05.2011 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 17.05.2011 Typ Platba
5 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 17.05.2011 Typ Platba
6 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 25.05.2011 Typ Odoslané
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.06.2011 Typ Odoslané
8 Doklad o práve prednosti 16.06.2011 Typ Doručené
9 Odpoveď na správu úradu 20.07.2011 Typ Doručené
9a Nároky na ochranu 20.07.2011 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.08.2011 Typ Interné listy
11 rešeršná správa 02.09.2011 Typ Interné listy
12 výsledok rešerše 04.10.2011 Typ Interné listy
13 oznámenie o výsledku rešerše 02.09.2011 Typ Odoslané
14 pokyn na zverejnenie PÚV 02.09.2011 Typ Interné listy
15 Doplnenie materiálov 23.09.2011 Typ Doručené
16 všeobecný referátnik 04.10.2011 Typ Odoslané
17 záznam o ukončení konania o PÚV 13.02.2012 Typ Interné listy
18 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 13.02.2012 Typ Interné listy
19 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.04.2012 Typ Odoslané
20 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 04.05.2015 Typ Doručené
21 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 11.05.2015 Typ Doručené
22 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 15.05.2015 Typ Platba
23 predĺženie doby platnosti ÚV 26.05.2015 Typ Odoslané
24 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 01.12.2017 Typ Platba
25 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 08.12.2017 Typ Doručené
26 predĺženie doby platnosti ÚV 22.12.2017 Typ Odoslané
27 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 20.03.2020 Typ Doručené
27a Plná moc 20.03.2020 Typ Doručené
28 oznámenie o zápise zmeny 21.04.2020 Typ Odoslané
PUV 66-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 18.07.2019 Patentová a známková kancelária, Mišľanová Mária
2 Zápis alebo zmena zástupcu 20.04.2020 Ing. Dalibor GRUBER - GELE, patentový zástupca
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku