Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 65-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8843 
(21)  Číslo prihlášky  65-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.05.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.04.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.09.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.07.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47B 96/20  E06B 3/72   
(54)  Názov  Výplň na dvere rámovej konštrukcie 
(57)  Anotácia  Výplň (1) je uchytená v ráme (3) dverí, je vytvorená ako magnetická a na nej je prítlakom uchytená odnímateľná fólia (2) s feromagnetickými vlastnosťami. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Geschwandtner Vladimír; Dolná ulica 1050/65, Zohor 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Geschwandtner Vladimír; Dolná ulica 1050/65, Zohor 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.; Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.05.2023 
   Maximálna platnosť do  21.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.04.2020 4/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2020 9/2020 FG2K
 
PUV 65-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 22.05.2019 17,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 30.05.2019 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 65-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.05.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 21.05.2019 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 21.05.2019 Typ Doručené
Opis 21.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 21.05.2019 Typ Doručené
Výkresy 21.05.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.05.2019 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 24.05.2019 Typ Platba
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 31.05.2019 Typ Doručené
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 03.06.2019 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 06.06.2019 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.07.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.07.2019 Typ Doručené
Opis 22.07.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 22.07.2019 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.11.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.11.2019 Typ Doručené
Opis 20.11.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 20.11.2019 Typ Doručené
Výkresy 20.11.2019 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 21.01.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 21.01.2020 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 29.01.2020 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 07.02.2020 Typ Interné listy
rešeršná správa 07.02.2020 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 07.02.2020 Typ Odoslané
výsledok rešerše 07.02.2020 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.07.2020 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 07.07.2020 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.08.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 23.11.2022 Typ Odoslané
PUV 65-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku