Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 65-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8160 
(21)  Číslo prihlášky  65-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.03.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.02.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.07.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02M 5/00   
(54)  Názov  Dvojstupňový výkonový polovodičový systém s multirezonančným a maticovým meničom 
(57)  Anotácia  Dvojstupňový výkonový polovodičový systém s multirezonančným a maticovým meničom sa skladá z jednosmerného napájacieho zdroja (1), ktorý napája multirezonančný menič (2). Multirezonančný menič (2) vytvára vysokofrekvenčné striedavé napätie pre maticový menič (3), ktorý napája záťaž (4). O súčinnosť celého systému sa stará riadiaci obvod (10), ktorý zo žiadanej referencie a signálov z bloku (9) ochrán vytvára referenčné signály pre komparátor (5) a komparátor (6). Komparátor (5) vytvára spínacie impulzy pre multirezonančný menič (2), komparátor (6) vytvára spínacie impulzy pre maticový menič (3). Generátor (7) impulzov generuje signály pre komparátor (6) a pre tvarovací obvod (8). Tvarovací obvod (8) upravuje impulzy pre komparátor (5). Poruchové signály z multirezonančného meniča (2), maticového meniča (3) a záťaže (4) spracúva blok (9) ochrán, ktorý v prípade poruchy vypne riadiaci obvod (10), a tým aj celý systém. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Praženica Michal, Ing., PhD.; Plevník - Drienové 155, 018 26 Plevník - Drienové; SK;
Dobrucký Branislav, prof. Ing., PhD.; Ľubľanská 4/9, 010 08 Žilina; SK;
Kaščák Slavomír, Ing., PhD.; Mlynská 3, 053 42 Krompachy; SK;
Drgoňa Peter, doc. Ing., PhD.; Tekovská 442, 966 54 Tekovské Nemce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.03.2021 
   Maximálna platnosť do  17.03.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.02.2018 02/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.07.2018 07/2018 FG2K
 
PUV 65-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 65-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.03.2017 Typ Doručené
1a Opis 17.03.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 17.03.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 17.03.2017 Typ Doručené
1d Anotácia 17.03.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 20.03.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 03.04.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.07.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 14.08.2017 Typ Doručené
5a Opis 14.08.2017 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 14.08.2017 Typ Doručené
5c Výkresy 14.08.2017 Typ Doručené
5d Anotácia 14.08.2017 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.09.2017 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 01.12.2017 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 04.12.2017 Typ Odoslané
9 oznámenie o výsledku rešerše 04.12.2017 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 01.12.2017 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 09.05.2018 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.05.2018 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2018 Typ Odoslané
PUV 65-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku