Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 64-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8904 
(21)  Číslo prihlášky  64-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.05.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.11.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.06.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.11.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  09.09.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60Q 1/50  G08G 1/00  G08G 1/0965   
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na výstražné vysielanie automobilov 
(57)  Anotácia  Vysielaný signál (21) vozidla (AP) s právom prednosti jazdy alebo signál (22) z bežného vozidla (A2), alebo signál (23) zo zariadenia (ZP) na železničnom priecestí sú v bežnom vozidle (A1) prijímané cez vstup (6) na anténu, následne je signál privedený do prijímača (2) a cez konvertor (13) do riadiacej jednotky (1), kde je vyhodnotený a nasmerovaný na príslušný výstup svetelnej signalizácie (7) prekážky na ceste alebo (9) prichádzajúceho vlaku, alebo (10) prichádzajúcich vozidiel s právom prednosti a výstup zvukovej signalizácie (8); aktiváciou vstupu (11) riadiacej jednotky (1) je signál aktivácie výstražného vysielania vyvedený cez vysielač (3) na výstup (12) na anténu. Zariadenie na výstražné vysielanie automobilov pozostáva z prijímača (2) s inštalovaným vstupom (6) na anténu, pripojeným cez konvertor (13) k riadiacej jednotke (1), kde sú napojené výstupy svetelnej signalizácie (7), (9), (10) a zvukovej signalizácie (8); vstup (11) je prepojený na vysielač (3) vybavený výstupom (12) na anténu; cez pripojenie (5) k zdroju napájania vo vozidle je zapojený záložný zdroj (4). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Severín Marián; Červeňanského 598/72, Bytča-Veľká Bytča;
Bitter Roman; Nad tehelňou 2304/7, Trenčín 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Severín Marián; Červeňanského 598/72, 014 01 Bytča 1; SK;
Bitter Roman; Nad tehelňou 2304/7, Trenčín 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2020/000001;  PCT/SK2020/000003 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.05.2023 
   Maximálna platnosť do  21.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.06.2020 6/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.11.2020 11/2020 FG2K
3 Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 03.11.2020 11/2020 HH2K
 
PUV 64-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 26.05.2019 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 64-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.05.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 21.05.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 21.05.2019 Typ Doručené
Opis 21.05.2019 Typ Doručené
Výkresy 21.05.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.05.2019 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 28.05.2019 Typ Platba
výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie 03.06.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.06.2019 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.07.2019 Typ Odoslané
záznam z rokovania 11.07.2019 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 05.09.2019 Typ Doručené
Anotácia 05.09.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 05.09.2019 Typ Doručené
Opis 05.09.2019 Typ Doručené
Výkresy 05.09.2019 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.10.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.11.2019 Typ Doručené
Anotácia 12.11.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 12.11.2019 Typ Doručené
Opis 12.11.2019 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.01.2020 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 23.01.2020 Typ Doručené
Výkresy 23.01.2020 Typ Doručené
rešeršná správa 27.02.2020 Typ Interné listy
výsledok rešerše 27.02.2020 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 28.02.2020 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 28.02.2020 Typ Odoslané
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.09.2020 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 27.10.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 23.11.2022 Typ Odoslané
PUV 64-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku