Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 62-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8692 
(21)  Číslo prihlášky  62-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.05.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.02.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B05B 7/04  B05B 7/12  B05B 1/02  B01J 19/26   
(54)  Názov  Vstrekovacia dýza na výrobu hydrátov zemného plynu, bioplynu a skleníkových plynov 
(57)  Anotácia  Vstrekovacia dýza využíva interakciu odporu plynu a povrchového napätia na rozbitie kvapaliny do kvapôčok, ktoré držia pohromade na základe ich rýchlosti. V závislosti od rozprašovacieho prostredia odporu plynu môže byť prekonané povrchové napätie väčších kvapiek, pričom sú schopné sa tvoriť kvapky menších priemerov. Vstrekovacia dýza na výrobu hydrátov zemného plynu, bioplynu a skleníkových plynov je špecifická možnosťami nastavenia tlakových podmienok tvorby hydrátov, regulačnými členmi sú nastaviteľná tlaková skrutka a nastaviteľná skrutka, ktoré umožňujú nastavenie predpätia pružín, čím je priamoúmerne ovládaný počiatočný vstrekovací tlak a následne aj štruktúra vytváraných hydrátov. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, Žilina 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ďurčanský Peter, doc. Ing., PhD.; Ďurčiná 33, 015 01 Rajec; SK;
Malcho Milan, prof. RNDr., PhD.; Rosina 821, 013 22 Rosina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.05.2023 
   Maximálna platnosť do  17.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.09.2019 9/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.02.2020 2/2020 FG2K
 
PUV 62-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 31.05.2019 68,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 62-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.05.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 17.05.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 17.05.2019 Typ Doručené
Opis 17.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 17.05.2019 Typ Doručené
Výkresy 17.05.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.05.2019 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 03.06.2019 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 20.06.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 26.06.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 26.06.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 26.06.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.12.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.01.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 21.11.2022 Typ Odoslané
PUV 62-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku