Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 61-2019
(11)  Utility Model Number  8691 
(21)  Application Number  61-2019 
(22)  Application Date  17.05.2019 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  04.02.2020 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  03.09.2019 
(45)  Publication of Registration Date  04.02.2020 
(47)  Date of registration and making available to the public  02.01.2020 
(51)  International Patent Classification  B01J 19/26  B01J 8/22  B01F 23/20  C10L 3/10   
(54)  Title  Zariadenie na uskladnenie energie zemného plynu, bioplynu a emisií skleníkových plynov tvorbou hydrátov 
(57)  Abstract  Zariadenie na uskladnenie energie zemného plynu, bioplynu a emisií skleníkových plynov tvorbou hydrátov umožňuje uskladnenie energie zemného plynu, prípadne iných uhľovodíkových plynov v zásobníkoch pri atmosférickom tlaku. Zariadenie okrem toho umožňuje vytvárať stabilné štruktúry emisných skleníkových plynov, ktoré je možné uskladniť, a tým činom znižovať vypúšťané množstvo emisií do atmosféry. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, Žilina 
(72)  Inventor(s)  Ďurčanský Peter, doc. Ing., PhD.; Ďurčiná 33, 015 01 Rajec; SK;
Malcho Milan, prof. RNDr., PhD.; Rosina 821, 013 22 Rosina; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  17.05.2023 
   Utility Model Validity maximum until  17.05.2029 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.09.2019 9/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.02.2020 2/2020 FG2K
 
PUV 61-2019
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 30.05.2019 68,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 61-2019
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.05.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 17.05.2019 Type Delivered
Nároky na ochranu 17.05.2019 Type Delivered
Opis 17.05.2019 Type Delivered
Plná moc 17.05.2019 Type Delivered
Výkresy 17.05.2019 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 20.05.2019 Type Delivered
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 31.05.2019 Type Payment
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 20.06.2019 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 25.06.2019 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 26.06.2019 Type Sent document
výsledok rešerše 26.06.2019 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.12.2019 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.01.2020 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 21.11.2022 Type Sent document
PUV 61-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku