Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 60-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8816 
(21)  Číslo prihlášky  60-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.05.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.08.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.03.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.08.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  15.06.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E02D 29/14  E03F 5/02   
(54)  Názov  Poklop kanalizačnej šachty 
(57)  Anotácia  Technické riešenie sa týka poklopu na zabezpečenia inžinierskych a komunikačných sietí, konkrétne bezpečného uzatvárania otvorov kanalizačných šachiet na trávnatých plochách a poľnohospodárskych pozemkoch. Poklop tvorený telesom (1) poklopu sa vyznačuje tým, že je odnímateľný a vyrobený z betónu. Spodná časť poklopu je vybavená najmenej jedným bezpečnostným žliabkom (2). Ďalej sa vyznačuje najmenej jedným odvetrávacím otvorom (3), ktorý je umiestnený výhodne do stredu poklopu. Do poklopu sú osadené najmenej dve rebrienkové kotvy (4). Manipuláciu s telesom (1) poklopu umožňuje kľúč (5), ktorý sa vyznačuje tým, že pozostáva zo skrutky (6), ku ktorej je priečne upevnená nosná tyčovina (7), ďalej pozostáva z matice (8), ktorej súčasťou je najmenej jeden uťahovací pliešok (9), a zo závesného oka (10) vyhotoveného výhodne z reťaze. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  U. S. Steel Košice, s.r.o.; Vstupný areál U. S. Steel, Košice 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kozák Marek, Ing.; Prasličková 20, 040 17 Košice - Šebastovce; SK;
Lacko Jaroslav; Letná 541/6, 044 20 Malá Ida; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.05.2023 
   Maximálna platnosť do  17.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.03.2020 3/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.08.2020 8/2020 FG2K
 
PUV 60-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 31.05.2019 68,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 60-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.05.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 17.05.2019 Typ Doručené
Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 17.05.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 17.05.2019 Typ Doručené
Opis 17.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 17.05.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.05.2019 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 03.06.2019 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.09.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.10.2019 Typ Doručené
Anotácia 09.10.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 09.10.2019 Typ Doručené
Opis 09.10.2019 Typ Doručené
Výkresy 09.10.2019 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.10.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.11.2019 Typ Doručené
Anotácia 20.11.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 20.11.2019 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 20.11.2019 Typ Doručené
Opis 20.11.2019 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.12.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 28.01.2020 Typ Interné listy
rešeršná správa 28.01.2020 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 28.01.2020 Typ Odoslané
výsledok rešerše 28.01.2020 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 05.06.2020 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 05.06.2020 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 21.07.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 21.11.2022 Typ Odoslané
PUV 60-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku