Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 60-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8126 
(21)  Číslo prihlášky  60-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.02.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.01.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.06.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  24.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47K 11/06  A61G 9/00   
(54)  Názov  Vložka do prenosných nádob na vykonávanie veľkej potreby 
(57)  Anotácia  Vložka do prenosných nádob na vykonávanie veľkej potreby je tvorená telom (2) vytvarovaným do tvaru vnútorného priestoru nádoby (1) a je vybavená pripevňovacími prostriedkami, v spodnej časti a po okrajoch je perforovaná. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Puliš Branislav, Ing.; Mlynarovičova 19, 851 03 Bratislava 5; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Puliš Branislav, Ing.; Mlynarovičova 19, 851 03 Bratislava 5; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  21.02.2021 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.02.2021 
   Maximálna platnosť do  21.02.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.01.2018 01/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.06.2018 06/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 13.10.2021 19/2021 MK2K
 
PUV 60-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 60-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.02.2017 Typ Doručené
1a Opis 21.02.2017 Typ Doručené
1b Anotácia 21.02.2017 Typ Doručené
1c Sprievodný list 21.02.2017 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.02.2017 Typ Doručené
2a Opis 21.02.2017 Typ Doručené
2b Anotácia 21.02.2017 Typ Doručené
2c Sprievodný list 21.02.2017 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 16.03.2017 Typ Platba
4 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 06.03.2017 Typ Doručené
4a Sprievodný list 06.03.2017 Typ Doručené
4b Anotácia 06.03.2017 Typ Doručené
4c Opis 06.03.2017 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.05.2017 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 10.07.2017 Typ Doručené
6a Opis 10.07.2017 Typ Doručené
6b Anotácia 10.07.2017 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.07.2017 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 17.09.2017 Typ Doručené
8a Anotácia 17.09.2017 Typ Doručené
8b Opis 17.09.2017 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.10.2017 Typ Interné listy
10 rešeršná správa 30.10.2017 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 03.11.2017 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 03.11.2017 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 02.11.2017 Typ Interné listy
14 záznam o ukončení konania o PÚV 09.04.2018 Typ Interné listy
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.04.2018 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.05.2018 Typ Odoslané
PUV 60-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku