Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 6-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9343 
(21)  Číslo prihlášky  6-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.01.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  13.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  09.06.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  13.10.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B67D 1/06   
(54)  Názov  Výčapný pult 
(57)  Anotácia  Mobilný výčapný pult pozostáva z jednotlivých drevených celkov, ktoré sú navzájom pospájané. Mobilný výčapný pult pozostáva z dreveného úplného rámu (1), ktorý sa skladá minimálne z dvoch častí rozdelených na prvý rám (1.1) a druhý rám (1.2), ktoré sú spojené do jedného celku prostredníctvom rozoberateľných spojov a ku ktorým je voľne s rozoberateľným pripojením upevnené minimálne jedno chladiace výčapné zariadenie (2), rozoberateľným pripojením a/alebo pevným pripojením pripojená minimálne jedna odkvapkávacia doska (3) a pripojené sú rozoberateľným a/alebo pevným uložením pojazdové kolieska (5). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Štubňa Boris, Ing., PhD.; Zvolenská 466/15, 962 02 Vígľaš; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Štubňa Boris, Ing., PhD.; Zvolenská 466/15, 962 02 Vígľaš; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  25.01.2025 
   Maximálna platnosť do  25.01.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 09.06.2021 11/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 13.10.2021 19/2021 FG2K
 
PUV 6-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 6-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.01.2021 Typ Doručené
1a Opis 25.01.2021 Typ Doručené
1b Anotácia 25.01.2021 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 25.01.2021 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 25.01.2021 Typ Doručené
1e Výkresy 25.01.2021 Typ Doručené
1f Sprievodný list 25.01.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.01.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 03.02.2021 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 18.02.2021 Typ Platba
5 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 22.02.2021 Typ Platba
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.03.2021 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 17.05.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 17.05.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 17.05.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 17.05.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 17.09.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.10.2021 Typ Odoslané
PUV 6-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku