Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 6-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9315 
(21)  Číslo prihlášky  6-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.01.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  29.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  12.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  29.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  31.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F04B 1/02  F04B 9/02  F04B 17/00   
(54)  Názov  Vibračný kompresor 
(57)  Anotácia  Opisuje sa vibračný kompresor, ktorý obsahuje vibračný motor (1) s excentrickým závažím (2), piesty (5) kompresora s ojnicami (4), valce (6) kompresora s komorami (7) a rámovú konštrukciu (8) stacionárne uloženú na podlahu (9). Vo vytvorenom zariadení (10) vibračného kompresora je vibračný motor (1) pevne spojený so sústavou kyvných ramien s výstupným vertikálnym ramenom (3), kyvne pripojenou k rámovej konštrukcii (8), pričom vertikálne rameno (3) na prenos odstredivej sily generovanej excentrickým závažím (2) cez vibračný motor (1) na piesty (5) kompresora je na svojom konci otočným spojením pripojené k ojniciam (4) piestov (5) kompresora, kde piesty (5) na vykonávanie vratného pohybu vyvolaného zmenou smeru generovanej odstredivej sily sú pohyblivo uložené v protichodných valcoch (6) kompresora, zároveň sú piesty (5) vo valcoch (6) kompresora pohyblivo uložené aj v komorách (7) protichodných valcov (6) kompresora na striedavé nasávanie a výtlak média. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nemeš Pavol; MDŽ 2/G, 942 01 Šurany; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Nemeš Pavol; MDŽ 2/G, 942 01 Šurany; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.01.2024 
   Maximálna platnosť do  20.01.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 12.05.2021 09/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 29.09.2021 18/2021 FG2K
 
PUV 6-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 6-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.01.2020 Typ Doručené
1a Opis 20.01.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 20.01.2020 Typ Doručené
1c Anotácia 20.01.2020 Typ Doručené
1d Výkresy 20.01.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 20.01.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 28.01.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume vecné chyby 03.08.2020 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 29.09.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 29.09.2020 Typ Doručené
5b Plná moc 29.09.2020 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 29.09.2020 Typ Doručené
7 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 01.10.2020 Typ Odoslané
8 oznámenie o zápise zmeny 01.10.2020 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 13.10.2020 Typ Doručené
9a Príloha inde neuvedená 13.10.2020 Typ Doručené
9b Výkresy 13.10.2020 Typ Doručené
9c Opis 13.10.2020 Typ Doručené
9d Sprievodný list 13.10.2020 Typ Doručené
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.12.2020 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 05.01.2021 Typ Doručené
11a Opis 05.01.2021 Typ Doručené
11b Výkresy 05.01.2021 Typ Doručené
11c Sprievodný list 05.01.2021 Typ Doručené
12 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.02.2021 Typ Interné listy
14 výsledok rešerše 16.04.2021 Typ Interné listy
15 oznámenie o výsledku rešerše 18.04.2021 Typ Odoslané
16 pokyn na zverejnenie PÚV 16.04.2021 Typ Interné listy
17 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.08.2021 Typ Interné listy
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.09.2021 Typ Odoslané
PUV 6-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 01.10.2020 TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku