Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 59-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8704 
(21)  Číslo prihlášky  59-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.05.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.03.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.10.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.03.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A62C 3/02  A62C 25/00  A62C 27/00   
(54)  Názov  Protipožiarny adaptér na lesný kolesový ťahač 
(57)  Anotácia  Protipožiarny adaptér je tvorený oceľovým ochranným rámom (1) vybaveným štvorbodovým uchycovacím zariadením (2). V ochrannom ráme (1) je uložená kompozitná nádrž (3) na vodu so štyrmi rukoväťami (10), ktorá sa uzatvára vekom (4) cez gumené tesnenie (5) pomocou pákových uzáverov (6), pričom veko (4) je vybavené odvzdušňovacím ventilom (7). Súčasťou rámu (1) je box (12) s vecnými prostriedkami, ktorými sú hadice, prúdnice a rozdeľovač. K rámu (1) je prichytené vysokotlakové motorové čerpadlo (13) na čerpanie vody. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hnilicová Michaela, Ing., PhD.; T.Vansovej 1552/15, Zvolen 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hnilicová Michaela, Ing., PhD.; T. Vansovej 15, 960 01 Zvolen 1; SK;
Hnilica Richard, doc. Ing., PhD.; T. Vansovej 15, 960 01 Zvolen 1; SK;
Chromek Ivan, doc. Ing., PhD.; M. Rázusa 1751/42, 960 01 Zvolen 1; SK;
Dado Miroslav, Ing. Mgr., PhD.; Kollárova 42, 974 01 Banská Bystrica 1; SK;
Kvočka Stanislav, Ing., ArtD.; Strážska cesta 17, 960 01 Zvolen; SK;
Matej Jaroslav, Ing., PhD.; Hviezdoslavova 45, 974 01 Banská Bystrica; SK;
Messingerová Valéria, prof. Ing., PhD.; M. Rázusa 1751/42, 960 01 Zvolen 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.05.2023 
   Maximálna platnosť do  20.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.10.2019 10/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.03.2020 3/2020 FG2K
 
PUV 59-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 28.05.2019 68,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 59-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.05.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 20.05.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 20.05.2019 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 20.05.2019 Typ Doručené
Opis 20.05.2019 Typ Doručené
Výkresy 20.05.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.05.2019 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 30.05.2019 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.07.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 24.07.2019 Typ Doručené
Anotácia 24.07.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 24.07.2019 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 24.07.2019 Typ Doručené
Opis 24.07.2019 Typ Doručené
Výkresy 24.07.2019 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 30.07.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 21.08.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 23.08.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 26.08.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 26.08.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.01.2020 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 16.01.2020 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 07.02.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 09.04.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 09.04.2020 Typ Doručené
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 22.11.2022 Typ Odoslané
PUV 59-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku