Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 58-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9408 
(21)  Číslo prihlášky  58-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  05.05.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  20.12.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  11.08.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  20.12.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.12.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01B 11/02   
(54)  Názov  Spôsob vyhodnotenia hrany dielika lineárneho meradla s čiarkovým kódom na komparátore 
(57)  Anotácia  Spôsob na vyhodnotenie hrany dielika lineárneho meradla s čiarkovým kódom na komparátore využíva kombináciu interferometrického merania dĺžok a spracovania obrazu – snímky stupnice (9) kalibrovaného meradla (3). Poloha hrany (19) dielika stupnice (9) je vyhodnotená opakovane vo veľkom počte horizontálnych rezov, z ktorých je následne hrana (19) dielika definovaná ako regresná priamka (28). Spôsob zahŕňa aj elimináciu chýb (Δift, Δifr) spôsobených zmenou orientácie, teda sklonením a natočením kamery (1) pri meraní. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kopáčik Alojz, prof. Ing., PhD.; Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava-Ružinov; SK;
Kajánek Pavol, Ing., PhD.; Škerenčáková 1497, 023 02 Krásno nad Kysucou; SK;
Erdélyi Ján, doc. Ing., PhD.; Nobelova 13910/12F, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK;
Kyrinovič Peter, doc. Ing., PhD.; Športová 827/25, 900 23 Viničné; SK;
Fraštia Marek, doc. Ing., PhD.; Kuklovská 57, 841 04 Bratislava-Karlova Ves; SK;
Marčiš Marián, doc. Ing., PhD.; Salibská 194, 925 82 Tešedíkovo; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  05.05.2025 
   Maximálna platnosť do  05.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 11.08.2021 15/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 20.12.2021 24/2021 FG2K
 
PUV 58-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 12.05.2021 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 58-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 05.05.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 05.05.2021 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 05.05.2021 Typ Doručené
Opis 05.05.2021 Typ Doručené
Plná moc 05.05.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 05.05.2021 Typ Doručené
Výkresy 05.05.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.05.2021 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 13.05.2021 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 11.06.2021 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 21.07.2021 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 21.07.2021 Typ Odoslané
výsledok rešerše 21.07.2021 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 30.11.2021 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.12.2021 Typ Odoslané
PUV 58-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku