Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 57-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  57-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.05.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.07.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 18/16   
(54)  Názov  Nízkouhlíková aktívna prímes do betónu z druhotných surovín a betón z nich vyrobený 
(57)  Anotácia  Opisuje sa nízkouhlíková aktívna prímes do betónu z druhotných surovín, ktorá má podobu jemnozrnného prášku z odpadov zo skupiny odpady z demolácie tehál, odpady z demolácie betónu, škvara vznikajúca z elektrárenských alebo teplárenských prevádzok alebo predtým na skládkach uložených surovín majúcich puzolánový alebo latentne hydraulický charakter, a to jednotlivo alebo v zmesi z uvedených zdrojov, pričom prímesi z uvedených nadrvených surovín majú definovanú granulometriu v rozsahu od 1 do 150 mikrometrov so špecifickým povrchom podľa Blaina v rozsahu od 250 do 700 kg/m2 a indexom účinnosti podľa EN 450-1 v rozsahu od 60 do 95 %. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TRANSBETON s.r.o.; Slovanské náměstí 9, 612 00 Brno; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ohniště Martin, Ing., MSc.; Kopretinová 9, 637 00 Brno; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  ANIMUS patentová a známková kancelária, Juran Svetozár, JUDr.; Dúbravská cesta č. 9, P.O. Box 107, 840 05 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  06.05.2026 
   Maximálna platnosť do  06.05.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.07.2022 14/2022 BA2K
 
PUV 57-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 17.05.2022 68,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 57-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 06.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 06.05.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 06.05.2022 Typ Doručené
Opis 06.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.05.2022 Typ Doručené
výzva na predloženie plnej moci 23.05.2022 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.05.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 17.06.2022 Typ Doručené
Anotácia 17.06.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 17.06.2022 Typ Doručené
Opis 17.06.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 17.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 17.06.2022 Typ Doručené
rešeršná správa 11.07.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 11.07.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 11.07.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 01.12.2022 Typ Odoslané
PUV 57-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku