Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 57-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8619 
(21)  Číslo prihlášky  57-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.04.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.11.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.06.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.11.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16H 49/00  H02K 49/00   
(54)  Názov  Radiálna elektromagnetická prevodovka 
(57)  Anotácia  Radiálna elektromagnetická prevodovka s horizontálne delenou prevodovou skriňou (1) je zostavená z malého deleného kolesa (5) uloženého na hriadeli (6). V delenom kolese (5) je uložená cievka (4) na vytvorenie elektromagnetu jednosmerným prúdom, ktorý môže byť regulovaný. Malé delené koleso (5) prostredníctvom magnetického poľa prenáša rotačný pohyb na veľké delené koleso (12) na hriadeli (15) s podobnou konštrukciou ako malé delené koleso (5), a tým je vytvorená radiálna elektromagnetická prevodovka. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Šupík Ladislav, Ing.; Mlynárska 38/30, 926 01 Sereď; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šupík Ladislav, Ing.; Mlynárska 38/30, 926 01 Sereď; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  09.04.2022 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  09.04.2022 
   Maximálna platnosť do  09.04.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.06.2019 6/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.11.2019 11/2019 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK2K
 
PUV 57-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 18.04.2018 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 57-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.04.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 09.04.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 09.04.2018 Typ Doručené
Opis 09.04.2018 Typ Doručené
Výkresy 09.04.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.04.2018 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 20.04.2018 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.07.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 04.09.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 04.09.2018 Typ Doručené
Opis 04.09.2018 Typ Doručené
Výkresy 04.09.2018 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.09.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 26.10.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 26.10.2018 Typ Doručené
Opis 26.10.2018 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.11.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.12.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 12.12.2018 Typ Doručené
Opis 12.12.2018 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.01.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 18.01.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 18.01.2019 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.01.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 28.03.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 28.03.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 29.03.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 29.03.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.09.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 09.09.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.10.2019 Typ Odoslané
PUV 57-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku