Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 56-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9278 
(21)  Číslo prihlášky  56-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.04.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  25.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  30.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62D 1/04  A61B 5/00   
(54)  Názov  Volant na monitorovanie vitálnych funkcií vodiča 
(57)  Anotácia  Volant na monitorovanie vitálnych funkcií vodiča dopravného prostriedku sa skladá z obruče (1), ktorá je pevne spojená so stredovou časťou (2) prostredníctvom spojovacích spodných ramien (3) a spojovacích vrchných ramien (4), na ktorých sú umiestnené ovládacie prvky (5). V stredovej časti (2) je umiestnená mikro-USB zásuvka (19) na nabíjanie zdroja (16) elektrického napätia a LED diódy (20) na indikovanie správnej funkčnosti senzorického systému. Volant monitorujúci vitálne funkcie vodiča obsahuje na vonkajších stranách obruče (1) pasívne alebo aktívne EKG elektródy (6), kamerový systém s anténou (8) a alkohol-senzor (7), umiestnené vo vrchnej časti obruče (1), a pulzný oxymeter (9), ktorý je ergonomicky osadený v miestach kontaktu palca ruky vodiča a obruče (1). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Medvecký Štefan, prof. Ing., PhD.; Pod lipami 427/5A, 013 02 Gbeľany; SK;
Hajdučík Adrián, Ing.; Oravské Veselé 364, 029 62 Oravské Veselé; SK;
Babušiak Branko, doc. Ing., PhD.; Antona Bernoláka 58, 010 01 Žilina 1; SK;
Klarák Jaromír, Ing.; Vitanová 26, 027 12 Liesek; SK;
Madaj Rudolf, Ing., PhD.; Kvetová 507/14, 972 01 Bojnice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  09.04.2024 
   Maximálna platnosť do  09.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 25.08.2021 16/2021 FG2K
 
PUV 56-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 56-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.04.2020 Typ Doručené
1a Opis 09.04.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 09.04.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 09.04.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 09.04.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 09.04.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.04.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 29.04.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 30.04.2020 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.08.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 09.10.2020 Typ Doručené
6a Sprievodný list 09.10.2020 Typ Doručené
6b Opis 09.10.2020 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 31.01.2021 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 17.03.2021 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 17.03.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 18.03.2021 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 17.03.2021 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 30.07.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.08.2021 Typ Odoslané
PUV 56-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku