Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 56-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8628 
(21)  Číslo prihlášky  56-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.04.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.11.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.06.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.11.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  27.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A63B 21/002  A63B 21/068  A63B 23/02  A63B 23/035   
(54)  Názov  Horizontálny posilňovací prístroj 
(57)  Anotácia  Horizontálny posilňovací prístroj sa skladá z rámu A (1), na ktorý je vo vodorovnej základovej prednej časti pevne pripojený luk (3) a v zadnej časti rámu A (1) je pevne pripojený rám B (2), na ktorý v jeho zadnej časti sú upevnené polohovateľné opierky nôh (4) na stabilizáciu cvičiaceho v polohe plank. V zadnej časti rámu B (2) sú zhora symetricky upevnené dva kĺbové mechanizmy (5), na ktoré sú vodorovne samostatne upevnené prostredníctvom kovového spojovacieho materiálu dve kovové manipulačné ramená (6), na konci kovových manipulačných ramien (6) je upevnená nakladacia časť (9), v spodnej časti kovových manipulačných ramien (6) pred nakladacou časťou (9) je pevne upevnený valiaci mechanizmus (7) a nad valiacim mechanizmom (7) sú pripevnené úchyty (8) na dvíhanie. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Janský Roland, JUDr.; Záhradná 157/5, 979 01 Čerenčany 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Janský Roland, JUDr.; Záhradná 157/5, 979 01 Čerenčany; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  10.04.2022 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  10.04.2022 
   Maximálna platnosť do  10.04.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.06.2019 6/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.11.2019 11/2019 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK2K
 
PUV 56-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 16.04.2018 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 56-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 10.04.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 10.04.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 10.04.2018 Typ Doručené
Opis 10.04.2018 Typ Doručené
Výkresy 10.04.2018 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 17.04.2018 Typ Platba
Potvrdenie o podaní 18.04.2018 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.07.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 06.09.2018 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 11.09.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 25.09.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 25.09.2018 Typ Doručené
Opis 25.09.2018 Typ Doručené
Výkresy 25.09.2018 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.11.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 02.01.2019 Typ Doručené
Anotácia 02.01.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 02.01.2019 Typ Doručené
Opis 02.01.2019 Typ Doručené
Výkresy 02.01.2019 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.01.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 01.03.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 01.03.2019 Typ Doručené
Opis 01.03.2019 Typ Doručené
Výkresy 01.03.2019 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 25.03.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 29.03.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 01.04.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 03.04.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 03.04.2019 Typ Interné listy
výzva na doplnenie identifikátora osoby 03.04.2019 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 16.04.2019 Typ Doručené
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.09.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 16.09.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.10.2019 Typ Odoslané
PUV 56-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku