Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 56-2013
(11)  Číslo úžitkového vzoru  6862 
(21)  Číslo prihlášky  56-2013 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.03.2013 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.08.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.03.2014 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.08.2014 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  20.06.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02M 1/00  H02M 3/00  H02M 3/335   
(54)  Názov  Obojsmerný zvyšujúci/znižujúci DC/DC menič s magneticky viazanými cievkami 
(57)  Anotácia  Obojsmerný zvyšujúci/znižujúci DC/DC menič s magneticky viazanými cievkami pozostávajúci z napájacej jednotky (1), primárneho filtra (2), primárneho tranzistora T1 (3) a sekundárneho tranzistora T2 (7), medzi ktoré sú pripojené magneticky viazané indukčnosti (4, 5) s bifilárnymi vinutiami, t. j. s vinutiami s opačnou orientáciou zmyslov vinutí, čím sa vytvorí autotransformátor so spoločným bodom začiatku a konca vinutia obidvoch indukčností (spoločná zem). Na výstupnej časti sa nachádza sekundárny filter (8) a spotrebič (9). Obojsmerný zvyšujúci/znižujúci DC/DC menič je riadený pomocou riadiaceho obvodu (11), ktorý prostredníctvom snímacích a monitorovacích obvodov (12) sníma napätia a prúdy na primárnej a sekundárnej strane meniča a generuje spínacie impulzy pre obidva tranzistory, ktoré pracujú komplementárne. Spínacie impulzy sú zosilnené pomocou budiacich obvodov (10). Uvedený koncept je možné modifikovať tak, že rozpojením spoločného bodu začiatku a konca vinutí obidvoch cievok, prostredníctvom spínača (6), bude finálne riešenie úplne galvanicky oddelené. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Špánik Pavol, prof. Ing., PhD.; Veľká Voda 800, 013 22 Rosina; SK;
Dobrucký Branislav, prof. Ing., PhD.; Ľubľanská 4/9, 010 08 Žilina; SK;
Frivaldský Michal, Ing., PhD.; Horný Hričov 160, 013 42 Horný Hričov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  28.03.2017 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.03.2017 
   Maximálna platnosť do  28.03.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.03.2014 03/2014 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.08.2014 08/2014 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 04.12.2017 12/2017 MK2K
 
PUV 56-2013
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 56-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.03.2013 Typ Doručené
1a Opis 28.03.2013 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 28.03.2013 Typ Doručené
1c Anotácia 28.03.2013 Typ Doručené
1d Výkresy 28.03.2013 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 19.04.2013 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 02.05.2013 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.05.2013 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 29.05.2013 Typ Doručené
5a Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 29.05.2013 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.06.2013 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 26.06.2013 Typ Doručené
7a Opis 26.06.2013 Typ Doručené
7b Nároky na ochranu 26.06.2013 Typ Doručené
7c Anotácia 26.06.2013 Typ Doručené
7d Výkresy 26.06.2013 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.07.2013 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 17.07.2013 Typ Doručené
9a Opis 17.07.2013 Typ Doručené
9b Nároky na ochranu 17.07.2013 Typ Doručené
9c Anotácia 17.07.2013 Typ Doručené
9d Výkresy 17.07.2013 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.07.2013 Typ Interné listy
11 rešeršná správa 10.01.2014 Typ Interné listy
12 výsledok rešerše 16.01.2014 Typ Odoslané
13 oznámenie o výsledku rešerše 16.01.2014 Typ Odoslané
14 pokyn na zverejnenie PÚV 15.01.2014 Typ Interné listy
15 záznam o ukončení konania o PÚV 06.06.2014 Typ Interné listy
16 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.06.2014 Typ Interné listy
17 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.07.2014 Typ Odoslané
PUV 56-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku