Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 55-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  55-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.04.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  11.08.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.11.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F04C 18/00  F04C 2/00  F01C 1/00   
(54)  Názov  Rotor dúchadla Rootsovho typu alebo čerpadla s cykloidným profilom 
(57)  Anotácia  Technické riešenie rieši zväčšenie možností výroby a návrhu rotora dúchadla alebo čerpadla, profil je tvorený poľom epicykloíd (E) a hypocykloíd (H) v symetrickom obrazci tvoreného dvojnásobným počtom kriviek symetrických okolo vrcholov kriviek a stredu pevnej kružnice (R), ktoré v zábere vytvárajú vzájomný dotyk rotorov (1, 2), pričom priesečník epicykloíd (E) je bod vrcholu zuba vonkajšej kružnice rotora a v mieste priesečníka hypocykloíd (H) je bod päty zuba vnútornej kružnice rotora, kde je na zvýšenie tesnosti využité zaoblenie – korekčný rádius (Rkor), pričom krivky na seba nadväzujú a vytvárajú zub vynechaním polovice kriviek a spojením na seba nadväzujúcich epicykloíd (E) a hypocykloíd (H), pričom na korekciu je najviac využité zaoblenie – korekčný rádius (Rkor) a zmena uhla vzájomnej polohy kriviek. Technické riešenie poskytuje množstvo variácií výroby a umožňuje jednoduchosť návrhu v súčasných počítačových systémoch CAD. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gasper Vladimír, Ing.; Oravická 76, 027 12 Liesek; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gasper Vladimír, Ing.; Oravická 76, 027 12 Liesek; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  23.04.2025 
   Maximálna platnosť do  23.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 11.08.2021 15/2021 BA2K
 
PUV 55-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 55-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 23.04.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 23.04.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 23.04.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 23.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.04.2021 Typ Doručené
3 výzva na doplnenie identifikátora osoby 26.04.2021 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 04.05.2021 Typ Platba
5 Odpoveď na správu úradu 04.05.2021 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.05.2021 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 25.06.2021 Typ Doručené
7a Opis 25.06.2021 Typ Doručené
7b Nároky na ochranu 25.06.2021 Typ Doručené
7c Výkresy 25.06.2021 Typ Doručené
7d Anotácia 25.06.2021 Typ Doručené
7e Obrázok k anotácii 25.06.2021 Typ Doručené
7f Príloha inde neuvedená 25.06.2021 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.07.2021 Typ Interné listy
9 rešeršná správa 20.07.2021 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 20.07.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 20.07.2021 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 20.07.2021 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 25.11.2021 Typ Interné listy
PUV 55-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku