Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 54-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8381 
(21)  Číslo prihlášky  54-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.04.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.03.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.10.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.03.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  16.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B33Y 30/00  B29C 64/364  G05B 19/4099   
(54)  Názov  Zariadenie na 3D tlač v inertnom prostredí s nastaviteľnými parametrami 
(57)  Anotácia  Zariadenie na 3D tlač v inertnom prostredí s nastaviteľnými parametrami je tvorené 3D tlačiarňou (1), ktorá pozostáva z tlačovej hlavy (2), vodiacej tyče (3), rámu (4), tlačovej struny (5) a zásobníka (6) tlačovej struny (5). 3D tlačiareň (1) je umiestnená v komore (9), ktorá je hadicou (11) spojená so zdrojom (12) inertného plynu. V komore (9) je ďalej umiestnený zdroj (7) tepla s nastaviteľnou teplotou a zdroj (8) elektromagnetického žiarenia s nastaviteľnou intenzitou a vlnovou dĺžkou. V hornej časti komory (9) je umiestnený spätný ventil (10). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinka Jozef, doc. Ing., PhD.; Železná Breznica 192, 962 34 Železná Breznica; SK;
Štefko Tomáš, Ing., PhD.; Vladimíra Clementisa 6643/33, 917 01 Trnava 1; SK;
Rantuch Peter, Ing., PhD.; Stred 50/28, 017 01 Považská Bystrica 1; SK;
Balog Karol, prof. Ing., PhD.; Cintorínska 258/31, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK;
Václav Štefan, doc. Ing., PhD.; Beethovenova 34, 917 08 Trnava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  06.04.2022 
   Maximálna platnosť do  06.04.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.10.2018 10/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.03.2019 03/2019 FG2K
 
PUV 54-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 54-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 06.04.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 06.04.2018 Typ Doručené
1b Opis 06.04.2018 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 06.04.2018 Typ Doručené
1d Výkresy 06.04.2018 Typ Doručené
1e Anotácia 06.04.2018 Typ Doručené
1f Obrázok k anotácii 06.04.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 06.04.2018 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.04.2018 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 30.05.2018 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 10.07.2018 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 20.07.2018 Typ Odoslané
7 oznámenie o výsledku rešerše 20.07.2018 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 12.07.2018 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.01.2019 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.02.2019 Typ Odoslané
PUV 54-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku