Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 52-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8344 
(21)  Číslo prihlášky  52-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.04.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.02.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.02.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  11.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25B 1/08   
(54)  Názov  Rýchloupínací zverák 
(57)  Anotácia  Rýchloupínací zverák pozostáva z rúčky, ktorá je posuvne uložená v tyči so závitom prechádzajúcej cez pohyblivú čeľusť. Tyč (2) so závitom prechádza cez axiálne delenú hornú časť (6) rozvernej matice a cez axiálne delenú dolnú časť (5) rozvernej matice uloženej v dutom tele pevnej čeľuste (4). Medzi axiálne delenou hornou časťou (6) rozvernej matice a axiálne delenou dolnou časťou (5) rozvernej matice a medzi pevnou čeľusťou (4) sú umiestnené tlačné pružiny (7). Po bokoch medzi axiálne delenou hornou časťou (6) rozvernej matice a axiálne delenou dolnou časťou (5) rozvernej matice sú vložené odtláčacie vačky (11) spriahnuté s tlačnou pákou (12). Odtláčacie vačky (11) sú uložené v tele pevnej čeľuste (4). V hornej časti (6) axiálne delenej rozvernej matice je uložený palec (9) s pružinou (10) prechádzajúci cez kryt (8) palca (9) dosadajúci k tyči (2) so závitom na korektné zapadnutie závitov axiálne delenej rozvernej matice do závitov tyče (2). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, Žilina 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Baniari Vladislav, Ing.; Dolná Ždaňa 52, 966 01 Dolná Ždaňa; SK;
Sága Milan, prof. Dr. Ing.; Karpatská 8402/9A, 010 08 Žilina 8; SK;
Hrček Slavomír, doc. Ing., PhD.; Trenčianska 1589/2, 010 08 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  03.04.2022 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  03.04.2022 
   Maximálna platnosť do  03.04.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.09.2018 9/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.02.2019 2/2019 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK2K
 
PUV 52-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 20.04.2018 68,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 52-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.04.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 03.04.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 03.04.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 03.04.2018 Typ Doručené
Opis 03.04.2018 Typ Doručené
Výkresy 03.04.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.04.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 10.04.2018 Typ Doručené
Plná moc 10.04.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.04.2018 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.05.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 06.07.2018 Typ Doručené
Výkresy 06.07.2018 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 16.07.2018 Typ Interné listy
rešeršná správa 17.07.2018 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 19.07.2018 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 20.07.2018 Typ Odoslané
výsledok rešerše 20.07.2018 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.12.2018 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 06.12.2018 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.01.2019 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 19.02.2020 Typ Odoslané
PUV 52-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 18.02.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku