Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 51-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9381 
(21)  Číslo prihlášky  51-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.04.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  24.11.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.07.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  24.11.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  05.11.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25J 9/10  B25J 9/16  B25J 18/00  B23K 9/127   
(54)  Názov  Robotický systém na adaptívne spájanie súčastí 
(57)  Anotácia  Robotický systém na adaptívne spájanie súčastí je realizovaný koordináciou spájacieho robota (3) s prvým robotickým manipulátorom (1), externým polohovadlom (4) a druhým robotickým manipulátorom (2), ktorými sú pomocou systému automatizovaného robotického odoberania polohované voľne uložené súčasti z ich prvého skladu (5) a z druhého skladu (6) do optimálnej spájacej pozície. Systém automatizovaného robotického odoberania voľne uložených súčastí riadi odoberanie na základe typu výrobku a na základe dát o polohách súčastí v skladoch získaných pomocou prvého 3D snímača (7), ktorým je snímaný priestor prvého skladu (5), a pomocou druhého 3D snímača (8), ktorým je snímaný priestor druhého skladu (6). Riadenie odoberaných súčastí realizuje centrálny riadiaci systém (13) na základe výstupov prvého odoberacieho počítača (9) a druhého odoberacieho počítača (10). Dosiahnutie optimálnej polohy spájaných súčastí zabezpečuje automatizovaný systém korekcií polôh robotov pomocou profilového snímača (12) umiestneného na spájacom robote (3) a korekčného počítača (11) spojeného s centrálnym riadiacim systémom (13). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VÚEZ, a.s.; Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice 1; SK;
Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kovaríková Zuzana, Ing.; Viničná cesta 6692/71, 968 01 Nová Baňa; SK;
Porubský Martin, Ing., PhD.; Bernolákova 2120/17A, 952 01 Vráble; SK;
Nagy František, Ing.; Mierová 159/41, 937 01 Želiezovce; SK;
Labát Dušan, Ing.; Hlboká ul. 3067/4, 934 01 Levice 1; SK;
Bachorík Oliver, Ing.; Ul. Z. Nejedlého 2869/25, 934 05 Levice 5; SK;
Prištiak Ján; J. Jesenského 48, 934 01 Levice 1; SK;
Mäsiar Jozef; Zemianska ul. 5/169, 935 23 Rybník; SK;
Duchoň František, prof. Ing., PhD.; Mlynská 366/71, 920 03 Hlohovec 3; SK;
Babinec Andrej, doc. Ing., PhD.; Repašského 12, 841 02 Bratislava-Dúbravka; SK;
Dekan Martin, Ing., PhD.; Polianky 3628/7C, 841 01 Bratislava-Dúbravka; SK;
Chovanec Ľuboš, Ing., PhD.; Repašského 1, 841 02 Bratislava-Dúbravka; SK;
Trebuľa Marek, Bc.; Železničná 25, 990 01 Veľký Krtíš; SK;
Kohút Miroslav, Ing.; Nedožerská cesta 175/28, 971 01 Prievidza 1; SK;
Dobiš Michal, Ing.; Šoporňa 1346, 925 52 Šoporňa; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.04.2025 
   Maximálna platnosť do  16.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.07.2021 14/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 24.11.2021 22/2021 FG2K
 
PUV 51-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 51-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 16.04.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 16.04.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 16.04.2021 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 16.04.2021 Typ Doručené
1e Plná moc 16.04.2021 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 16.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 19.04.2021 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 26.04.2021 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 05.05.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 05.05.2021 Typ Doručené
4b Anotácia 05.05.2021 Typ Doručené
4c Nároky na ochranu 05.05.2021 Typ Doručené
4d Opis 05.05.2021 Typ Doručené
4e Výkresy 05.05.2021 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 24.05.2021 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 28.06.2021 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 28.06.2021 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 28.06.2021 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 29.10.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.11.2021 Typ Odoslané
PUV 51-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku