Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 51-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8806 
(21)  Číslo prihlášky  51-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.04.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.02.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.07.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  31.05.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 5/00  E04B 7/18  E04H 1/12   
(54)  Názov  Priechodka odberovej sondy na umiestnenie v stene kontajnera automatickej monitorovacej stanice 
(57)  Anotácia  Priechodka odberovej sondy (9) na umiestnenie v stene (10) kontajnera automatickej monitorovacej stanice obsahuje puzdro (1) na vloženie do otvoru v stene (10) kontajnera AMS. Puzdro (10) je na jednom konci vybavené závitom na maticu (6) na upevnenie puzdra (1) z vonkajšej strany steny (10) kontajnera AMS a maticu (8) s tesniacim krúžkom (15) na prichytenie odberovej sondy (9). Na druhom konci je puzdro (1) vybavené závitom na maticu (2) na upevnenie puzdra (1) z vnútornej strany steny (10) kontajnera AMS obsahujúcu objímku (4) na prichytenie odberovej sondy (9) a tesniacim krúžkom (14) na odberovú sondu (9). Puzdro (1) je vyrobené z polypropylénu, medzi stenou (10) kontajnera AMS a maticou (6) na upevnenie puzdra (1) z vonkajšej strany steny (10) kontajnera AMS je umiestnená doska (5) vybavená skrutkou (13) prechádzajúcou cez dosku (5) do steny (10) kontajnera AMS. V puzdre (1) je umiestnený kolík (16), ktorý presahuje do dosky (5), a medzi stenou (10) kontajnera AMS a maticou (2) na upevnenie puzdra (1) z vnútornej strany steny (10) kontajnera AMS je umiestnená podložka (3). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ENVItech, s. r. o.; Janka Kráľa 16, 911 01 Trenčín; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bernát Radoslav, Ing.; Janka Kráľa 16, 911 01 Trenčín 1; SK;
Humera Miloš, Ing.; Janka Kráľa 16, 811 01 Trenčín; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  03.04.2022 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  03.04.2022 
   Maximálna platnosť do  03.04.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.02.2020 2/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.07.2020 7/2020 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK2K
 
PUV 51-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.04.2018 68,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 09.07.2018 20,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 17.01.2019 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 51-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.04.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 03.04.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 03.04.2018 Typ Doručené
Opis 03.04.2018 Typ Doručené
Výkresy 03.04.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.04.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.04.2018 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.04.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 25.04.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 25.04.2018 Typ Doručené
Opis 25.04.2018 Typ Doručené
Výkresy 25.04.2018 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.05.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 04.07.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 11.07.2018 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 10.09.2018 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 13.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 13.09.2018 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 06.11.2018 Typ Doručené
Anotácia 06.11.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 06.11.2018 Typ Doručené
Opis 06.11.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.11.2018 Typ Doručené
Výkresy 06.11.2018 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.11.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 14.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 14.01.2019 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.01.2019 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 21.01.2019 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 11.03.2019 Typ Doručené
Opis 11.03.2019 Typ Doručené
Opis 11.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 11.03.2019 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 14.03.2019 Typ Doručené
Anotácia 14.03.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 14.03.2019 Typ Doručené
Opis 14.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 14.03.2019 Typ Doručené
Výkresy 14.03.2019 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.04.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 04.12.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 04.12.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 19.05.2020 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2020 Typ Odoslané
PUV 51-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku