Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 51-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8188 
(21)  Číslo prihlášky  51-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.03.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.02.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.08.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.06.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02K 49/10  F16H 15/14   
(54)  Názov  Dvojradová magnetická cykloidná prevodovka 
(57)  Anotácia  Dvojradová magnetická cykloidná prevodovka sa skladá zo vstupného hriadeľa (1), na ktorom je nalisovaný excentrický hriadeľ (2), ktorý má dva čapy presadené proti sebe o dvojnásobok excentricity. Na excentrickom hriadeli (2) je pomocou prvého ložiska (3) uložený prvý satelit (10) s druhou sústavou valcových permanentných magnetov (13) so striedavou axiálnou magnetickou orientáciou J-S a s treťou sústavou hranolových permanentných magnetov (14) so striedavou radiálnou magnetickou orientáciou J-S. Na excentrickom hriadeli (2) je pomocou piateho ložiska (19) tiež uložený druhý satelit (11) so štvrtou sústavou permanentných valcových magnetov (15) so striedavou axiálnou magnetickou orientáciou J-S a s piatou sústavou hranolových permanentných magnetov (16) so striedavou radiálnou magnetickou orientáciou J-S. Na jednom konci vstupného hriadeľa (1) je pomocou druhého ložiska (4) uložená brzda (5) s prvou sústavou valcových permanentných magnetov (12) so striedavou axiálnou magnetickou orientáciou J-S. Výstupný hriadeľ (6) nadväzuje na korunové koleso (7), ktoré je na jednom konci pomocou tretieho ložiska (8) uložené na vstupnom hriadeli (1) a na druhom konci je korunové koleso (7) uložené pomocou štvrtého ložiska na brzde (5). Brzda (5) je spojená so skriňou (9) prekrývajúcou korunové koleso (7), v ktorom je nastaviteľne uložená šiesta sústava hranolových permanentných magnetov (17) so striedavou radiálnou magnetickou orientáciou J-S a siedma sústava hranolových permanentných magnetov (18) so striedavou radiálnou magnetickou orientáciou J-S. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bezák Juraj, Ing., PhD.; J. Alexyho 15/63, 036 01 Martin 1; SK;
Bašťovanský Ronald, Ing., PhD.; Karola Kmeťku 5/22, 010 08 Žilina 8; SK;
Madaj Rudolf, Ing., PhD.; Kvetová 507/14, 972 01 Bojnice; SK;
Poljak Silvester, Ing.; Prešovská 2/56, 010 26 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  02.03.2021 
   Maximálna platnosť do  02.03.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.02.2018 02/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.08.2018 08/2018 FG2K
 
PUV 51-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 51-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.03.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 02.03.2017 Typ Doručené
1b Opis 02.03.2017 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 02.03.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 02.03.2017 Typ Doručené
1e Anotácia 02.03.2017 Typ Doručené
1f Obrázok k anotácii 02.03.2017 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 15.03.2017 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.11.2017 Typ Interné listy
4 rešeršná správa 16.11.2017 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 21.11.2017 Typ Interné listy
6 oznámenie o výsledku rešerše 21.11.2017 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 16.11.2017 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.06.2018 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.07.2018 Typ Odoslané
11 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
11a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
12 všeobecný referátnik 20.02.2020 Typ Odoslané
PUV 51-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 19.02.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku