Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 5094-2005
(11)  Číslo úžitkového vzoru  4373 
(21)  Číslo prihlášky  5094-2005 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.10.2005 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.02.2006 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.02.2006 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  06.12.2005 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24C 3/00   
(54)  Názov  Plynový konvekčný ohrievač 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jozef Hanuš INMAT; J. Kráľa 58, 956 17 Solčany; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Böhm Peter, Ing.; Brezovská 19, 831 03 Bratislava; SK;
Pohl Igor; Pribinova 1166/7, 903 01 Senec; SK;
Slovák Rudolf; Vištuk 136, 900 85 Vištuk; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  18.10.2012 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  18.10.2012 
   Maximálna platnosť do  18.10.2015 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané úžitkové vzory 02.02.2006 02/2006 FG2K
2 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 08.03.2010 03/2010 ND2K
3 Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 04.03.2011 03/2011 PC2K
4 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 02.07.2013 07/2013 MK2K
 
PUV 5094-2005
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 5094-2005
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie prihlášky otatnými prihlasovateľmi 18.10.2005 Typ Doručené
1a Opis 18.10.2005 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 18.10.2005 Typ Doručené
1c Výkresy 18.10.2005 Typ Doručené
1d Plná moc 18.10.2005 Typ Doručené
2 Doklad o nadobud. práva na UV 28.10.2005 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 05.11.2005 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 24.11.2005 Typ Platba
5 pokyn na zápis PÚV 28.11.2005 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.02.2006 Typ Odoslané
7 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 30.09.2009 Typ Doručené
8 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 04.11.2009 Typ Odoslané
9 rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) 22.12.2009 Typ Odoslané
10 Žiadosť o predĺženie platnosti - FAX 28.12.2009 Typ Doručené
11 23 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV v dodatočnej lehote 30.12.2009 Typ Platba
12 28 Doplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 04.01.2010 Typ Platba
13 Žiadosť o 1. predĺženie platnosti ÚV po lehote 31.12.2009 Typ Doručené
14 predĺženie doby platnosti ÚV 29.01.2010 Typ Odoslané
15 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 29.10.2010 Typ Doručené
15a Doklad o prevode/prechode 29.10.2010 Typ Doručené
16 vyžiadanie poplatku 14.01.2011 Typ Odoslané
17 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.01.2011 Typ Platba
18 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 28.01.2011 Typ Odoslané
19 Návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra 14.03.2011 Typ Doručené
20 vyžiadanie správneho poplatku a kaucie 30.03.2011 Typ Odoslané
21 20 Poplatok za návrh na výmaz ÚV 15.04.2011 Typ Platba
22 32 Poplatok - kaucia 15.04.2011 Typ Platba
23 zaslanie návrhu na výmaz na vyjadrenie 27.04.2011 Typ Odoslané
24 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 22.06.2011 Typ Doručené
24a Oznámenie inde neuvedené 22.06.2011 Typ Doručené
25 prvé predĺženie lehoty 27.06.2011 Typ Odoslané
26 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.06.2011 Typ Doručené
27 Vyjadrenie k návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 23.08.2011 Typ Doručené
28 Vyjadrenie k návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 25.08.2011 Typ Doručené
29 menovanie, zvolanie komisie 10.10.2011 Typ Interné listy
30 referát pre odbonú komisiu 20.10.2011 Typ Interné listy
31 protokol o rokovaní komisie 20.10.2011 Typ Interné listy
32 protokol o hlasovaní komisie 20.10.2011 Typ Interné listy
33 návrh na výmaz sa zamieta 04.11.2011 Typ Odoslané
34 Podanie rozkladu 08.12.2011 Typ Doručené
34a Doplnenie materiálov 08.12.2011 Typ Doručené
35 predkladacia správa k rozkladu 14.12.2011 Typ Interné listy
36 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 16.12.2011 Typ Odoslané
37 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 23.12.2011 Typ Odoslané
38 Vyjadrenie k rozkladu 23.02.2012 Typ Doručené
39 Vyjadrenie k rozkladu 23.02.2012 Typ Doručené
40 Vyjadrenie k rozkladu 27.02.2012 Typ Doručené
41 Žiadosť o informáciu 17.10.2012 Typ Doručené
42 všeobecný referátnik 19.10.2012 Typ Odoslané
43 Doplnenie materiálov 27.12.2012 Typ Doručené
44 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 12.02.2013 Typ Odoslané
45 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.03.2013 Typ Doručené
46 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 22.03.2013 Typ Doručené
47 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 03.04.2013 Typ Odoslané
48 Odvolanie 22.05.2013 Typ Doručené
49 Urgencia 12.09.2013 Typ Doručené
50 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 20.02.2014 Typ Interné listy
51 protokol o rokovaní komisie 20.02.2014 Typ Interné listy
52 protokol o hlasovaní komisie 20.02.2014 Typ Interné listy
53 rozhodnutie o rozklade 25.02.2014 Typ Odoslané
54 vnútrospisový list 02.04.2014 Typ Interné listy
55a Výzva na vyjadrenie k žalobe 20.05.2014 Typ Doručené
55b Žiadosť o zaslanie spisu na súd 20.05.2014 Typ Doručené
56 všeobecný referátik 06.06.2014 Typ Odoslané
57 všeobecný referátnik 06.06.2014 Typ Odoslané
58 Predvolanie 25.08.2014 Typ Doručené
58a Rozhodnutie súdu 25.08.2014 Typ Doručené
59 Rozhodnutie súdu 23.10.2014 Typ Doručené
60 všeobecný referátik 10.11.2014 Typ Odoslané
61 Oznámenie inde neuvedené 10.11.2014 Typ Doručené
62 vnútrospisový list 28.11.2014 Typ Interné listy
63 Žiadosť inde neuvedená 28.11.2014 Typ Doručené
64 Oznámenie inde neuvedené 02.12.2014 Typ Doručené
65 menovanie, zvolanie komisie 26.02.2015 Typ Interné listy
66 referát pre odbonú komisiu 05.03.2015 Typ Interné listy
67 protokol o rokovaní komisie 05.03.2015 Typ Interné listy
68 protokol o hlasovaní komisie 05.03.2015 Typ Interné listy
69 rozhodnutie o zamietnutí návrhu na výmaz 24.03.2015 Typ Odoslané
70 Žiadosť inde neuvedená 30.03.2015 Typ Doručené
71 Podanie rozkladu 29.04.2015 Typ Doručené
72 predkladacia správa k rozkladu 05.05.2015 Typ Interné listy
73 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 07.05.2015 Typ Odoslané
74 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 22.05.2015 Typ Odoslané
75 Vyjadrenie k rozkladu 28.07.2015 Typ Doručené
76 Urgencia 25.02.2016 Typ Doručené
77 všeobecný referátnik 02.03.2016 Typ Odoslané
78 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 21.04.2016 Typ Interné listy
79 protokol o rokovaní komisie 21.04.2016 Typ Interné listy
80 protokol o hlasovaní komisie 21.04.2016 Typ Interné listy
81 rozhodnutie o rozklade 25.04.2016 Typ Odoslané
82 Výzva na vyjadrenie k žalobe 14.09.2016 Typ Doručené
82a Žaloba 14.09.2016 Typ Doručené
83 Doplnenie materiálov 21.09.2016 Typ Doručené
84 všeobecný referátik 23.09.2016 Typ Odoslané
85 Odpoveď na správu úradu 26.09.2016 Typ Doručené
86 všeobecný referátik Typ Odoslané
87 všeobecný referátnik 12.10.2016 Typ Odoslané
88 Rozhodnutie súdu 27.10.2016 Typ Doručené
89 Predvolanie 23.11.2016 Typ Doručené
90 Predvolanie 01.12.2016 Typ Doručené
91 Oznámenie inde neuvedené 12.12.2016 Typ Doručené
92 Oznámenie inde neuvedené 08.12.2016 Typ Doručené
93 Oznámenie inde neuvedené 12.01.2017 Typ Doručené
94 Rozhodnutie súdu 17.02.2017 Typ Doručené
94a Sprievodný list 17.02.2017 Typ Doručené
95 všeobecný referátik 15.03.2017 Typ Odoslané
96 Rozhodnutie súdu 20.03.2017 Typ Doručené
96a Sprievodný list 20.03.2017 Typ Doručené
97 všeobecný referátik 04.04.2017 Typ Odoslané
98 Oznámenie 19.04.2017 Typ Doručené
98a Sprievodný list 19.04.2017 Typ Doručené
98b Príloha inde neuvedená 19.04.2017 Typ Doručené
99 Rozhodnutie súdu 15.06.2017 Typ Doručené
99a Sprievodný list 15.06.2017 Typ Doručené
100 vnútrospisový list 16.06.2017 Typ Interné listy
101 Oznámenie 09.08.2017 Typ Doručené
101a Príloha inde neuvedená 09.08.2017 Typ Doručené
101b Príloha inde neuvedená 09.08.2017 Typ Doručené
101c Príloha inde neuvedená 09.08.2017 Typ Doručené
102 Oznámenie 23.11.2018 Typ Doručené
102a Príloha inde neuvedená 23.11.2018 Typ Doručené
103 Rozhodnutie súdu 10.01.2019 Typ Doručené
104 Oznámenie inde neuvedené 01.02.2019 Typ Doručené
104a Príloha inde neuvedená 01.02.2019 Typ Doručené
105 Výzva na vyjadrenie k žalobe 18.02.2019 Typ Doručené
105a Sprievodný list 18.02.2019 Typ Doručené
106 všeobecný referátik 27.02.2019 Typ Odoslané
107 Výzva na vyjadrenie k odvolaniu 19.03.2019 Typ Doručené
107a Sprievodný list 19.03.2019 Typ Doručené
107b Príloha inde neuvedená 19.03.2019 Typ Doručené
107c Príloha inde neuvedená 19.03.2019 Typ Doručené
108 všeobecný referátik 28.03.2019 Typ Odoslané
109 Predvolanie 06.06.2019 Typ Doručené
109a Sprievodný list 06.06.2019 Typ Doručené
109b Príloha inde neuvedená 06.06.2019 Typ Doručené
110 Oznámenie 11.07.2019 Typ Doručené
110a Sprievodný list 11.07.2019 Typ Doručené
111 Výzva na vyjadrenie k žalobe 13.08.2019 Typ Doručené
111a Sprievodný list 13.08.2019 Typ Doručené
111b Príloha inde neuvedená 13.08.2019 Typ Doručené
112 všeobecný referátik 22.08.2019 Typ Odoslané
113 Predvolanie 27.08.2019 Typ Doručené
113a Sprievodný list 27.08.2019 Typ Doručené
113b Príloha inde neuvedená 27.08.2019 Typ Doručené
114 Rozhodnutie súdu 08.11.2019 Typ Doručené
114a Sprievodný list 08.11.2019 Typ Doručené
115 všeobecný referátik 11.11.2019 Typ Odoslané
116 Vrátenie spisu (súd, ...) 14.11.2019 Typ Doručené
117 Oznámenie inde neuvedené 28.11.2019 Typ Doručené
117a Sprievodný list 28.11.2019 Typ Doručené
118 Žiadosť inde neuvedená 18.02.2020 Typ Doručené
118a Sprievodný list 18.02.2020 Typ Doručené
118b Príloha inde neuvedená 18.02.2020 Typ Doručené
118c Príloha inde neuvedená 18.02.2020 Typ Doručené
119 všeobecný referátik 18.02.2020 Typ Odoslané
120 Odpoveď na správu úradu 22.02.2020 Typ Doručené
121 všeobecný referátik 03.03.2020 Typ Odoslané
122 Žiadosť o zaslanie spisu na súd 30.04.2020 Typ Doručené
123 všeobecný referátik 05.05.2020 Typ Odoslané
PUV 5094-2005
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 27.01.2011 Jozef Hanuš INMAT Sepro spol. s r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 27.01.2011 Brichtová Tatiana, JUDr., Advokátska kancelária Brichta a partner
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku