Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 5080-2010
(11)  Utility Model Number  5922 
(21)  Application Number  5080-2010 
(22)  Application Date  06.12.2010 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  04.11.2011 
(31)  Priority Number  PVZ 2009-22050 
(32)  Priority Date  09.12.2009 
(33)  Country or Authority of Priority  CZ 
(43)  Application Publication Date  06.05.2011 
(45)  Publication of Registration Date  04.11.2011 
(47)  Date of registration and making available to the public  30.09.2011 
(51)  International Patent Classification  E05B 31/00  E05B 15/00   
(54)  Title  Valcový zámok s plochým kľúčom 
(57)  Abstract  Valcový zámok s plochým kľúčom, ktorého prvé kódovanie na užšej spodnej strane kľúča ovláda nastavenie nastavovacích kolíčkov na rozhraní medzi otočným jadrom a skriňou zámku a ktorého druhé kódovanie na chrbtovej strane kľúča ovláda nastavenie kosákovitých lamiel uložených v oblúkovitých drážkach na povrchu jadra a ovládajúcich bočnú blokovaciu lištu, pričom aspoň jedna kosákovitá lamela môže byť využitá na znemožnenie prekonania zámku tzv. dynamickou metódou, nazývanou "bumping". 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o.; Strojnícka 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; CZ 
(72)  Inventor(s)  Holda Jiří, Ing.; Obránců míru 264, 551 01 Jaroměř; CZ 
(74)  Attorney(s)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model  06.12.2020 
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  06.12.2020 
   Utility Model Validity maximum until  06.12.2020 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings  skončením jeho platnosti 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 06.05.2011 05/2011 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.11.2011 11/2011 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 03.03.2015 03/2015 ND2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 04.01.2018 01/2018 ND2K
5 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 13.01.2021 01/2021 MK2K
 
PUV 5080-2010
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 5080-2010
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie prihlášky otatnými prihlasovateľmi 06.12.2010 Type Delivered
1a Opis 06.12.2010 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 06.12.2010 Type Delivered
1c Výkresy 06.12.2010 Type Delivered
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.12.2010 Type Payment
3 Plná moc 10.01.2011 Type Delivered
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.02.2011 Type Internal Letter
5 rešeršná správa 11.03.2011 Type Internal Letter
6 výsledok rešerše 14.03.2011 Type Internal Letter
7 oznámenie o výsledku rešerše 14.03.2011 Type Sent document
8 pokyn na zverejnenie PÚV 11.03.2011 Type Internal Letter
9 záznam o ukončení konania o PÚV 14.09.2011 Type Internal Letter
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.09.2011 Type Internal Letter
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 09.11.2011 Type Sent document
12 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 01.12.2014 Type Delivered
13 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 08.01.2015 Type Sent document
14 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 15.01.2015 Type Payment
15 formálne nedostatky žiadosti o predĺženie platnosti ÚV 27.01.2015 Type Sent document
16 Plná moc 02.02.2015 Type Delivered
17 predĺženie doby platnosti ÚV 24.02.2015 Type Sent document
18 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 22.11.2017 Type Delivered
18a Plná moc 22.11.2017 Type Delivered
19 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 29.11.2017 Type Payment
20 predĺženie doby platnosti ÚV 06.12.2017 Type Sent document
21 Žiadosť o zápis prechodu 09.09.2020 Type Delivered
21a Príloha inde neuvedená 09.09.2020 Type Delivered
21b Plná moc 09.09.2020 Type Delivered
21c Výpis z obchodného registra 09.09.2020 Type Delivered
22 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 09.09.2020 Type Delivered
23 vyžiadanie poplatku 22.09.2020 Type Sent document
24 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.10.2020 Type Payment
25 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 19.10.2020 Type Sent document
26 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.12.2020 Type Delivered
26a Sprievodný list 09.12.2020 Type Delivered
27 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.12.2020 Type Delivered
28 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.02.2021 Type Delivered
28a Sprievodný list 19.02.2021 Type Delivered
29 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.02.2021 Type Payment
30 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.02.2021 Type Delivered
31 Žiadosť o vrátenie poplatku 08.03.2021 Type Delivered
32 rozhodnutie o zastavení konania pre nevyhovenie/na návrh účastníka 10.03.2021 Type Sent document
33 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 22.03.2021 Type Sent document
34 vnútrospisový list 26.03.2021 Type Internal Letter
35 rozhodnutie o zastavení konania pre nevyhovenie/na návrh účastníka 06.04.2021 Type Sent document
PUV 5080-2010
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku