Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 5080-2010
(11)  Číslo úžitkového vzoru  5922 
(21)  Číslo prihlášky  5080-2010 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.12.2010 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.11.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PVZ 2009-22050 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.12.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  06.05.2011 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.11.2011 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  30.09.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E05B 31/00  E05B 15/00   
(54)  Názov  Valcový zámok s plochým kľúčom 
(57)  Anotácia  Valcový zámok s plochým kľúčom, ktorého prvé kódovanie na užšej spodnej strane kľúča ovláda nastavenie nastavovacích kolíčkov na rozhraní medzi otočným jadrom a skriňou zámku a ktorého druhé kódovanie na chrbtovej strane kľúča ovláda nastavenie kosákovitých lamiel uložených v oblúkovitých drážkach na povrchu jadra a ovládajúcich bočnú blokovaciu lištu, pričom aspoň jedna kosákovitá lamela môže byť využitá na znemožnenie prekonania zámku tzv. dynamickou metódou, nazývanou "bumping". 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o.; Strojnícka 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Holda Jiří, Ing.; Obránců míru 264, 551 01 Jaroměř; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  06.12.2020 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  06.12.2020 
   Maximálna platnosť do  06.12.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 06.05.2011 05/2011 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.11.2011 11/2011 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 03.03.2015 03/2015 ND2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 04.01.2018 01/2018 ND2K
5 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 13.01.2021 01/2021 MK2K
 
PUV 5080-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 5080-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie prihlášky otatnými prihlasovateľmi 06.12.2010 Typ Doručené
1a Opis 06.12.2010 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 06.12.2010 Typ Doručené
1c Výkresy 06.12.2010 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.12.2010 Typ Platba
3 Plná moc 10.01.2011 Typ Doručené
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.02.2011 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 11.03.2011 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 14.03.2011 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 14.03.2011 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 11.03.2011 Typ Interné listy
9 záznam o ukončení konania o PÚV 14.09.2011 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.09.2011 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 09.11.2011 Typ Odoslané
12 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 01.12.2014 Typ Doručené
13 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 08.01.2015 Typ Odoslané
14 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 15.01.2015 Typ Platba
15 formálne nedostatky žiadosti o predĺženie platnosti ÚV 27.01.2015 Typ Odoslané
16 Plná moc 02.02.2015 Typ Doručené
17 predĺženie doby platnosti ÚV 24.02.2015 Typ Odoslané
18 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 22.11.2017 Typ Doručené
18a Plná moc 22.11.2017 Typ Doručené
19 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 29.11.2017 Typ Platba
20 predĺženie doby platnosti ÚV 06.12.2017 Typ Odoslané
21 Žiadosť o zápis prechodu 09.09.2020 Typ Doručené
21a Príloha inde neuvedená 09.09.2020 Typ Doručené
21b Plná moc 09.09.2020 Typ Doručené
21c Výpis z obchodného registra 09.09.2020 Typ Doručené
22 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 09.09.2020 Typ Doručené
23 vyžiadanie poplatku 22.09.2020 Typ Odoslané
24 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.10.2020 Typ Platba
25 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 19.10.2020 Typ Odoslané
26 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.12.2020 Typ Doručené
26a Sprievodný list 09.12.2020 Typ Doručené
27 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.12.2020 Typ Doručené
28 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.02.2021 Typ Doručené
28a Sprievodný list 19.02.2021 Typ Doručené
29 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.02.2021 Typ Platba
30 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.02.2021 Typ Doručené
31 Žiadosť o vrátenie poplatku 08.03.2021 Typ Doručené
32 rozhodnutie o zastavení konania pre nevyhovenie/na návrh účastníka 10.03.2021 Typ Odoslané
33 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 22.03.2021 Typ Odoslané
34 vnútrospisový list 26.03.2021 Typ Interné listy
35 rozhodnutie o zastavení konania pre nevyhovenie/na návrh účastníka 06.04.2021 Typ Odoslané
PUV 5080-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku