Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 5066-2014
(11)  Utility Model Number  7492 
(21)  Application Number  5066-2014 
(22)  Application Date  05.12.2014 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  01.07.2016 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  02.02.2016 
(45)  Publication of Registration Date  01.07.2016 
(47)  Date of registration and making available to the public  31.05.2016 
(51)  International Patent Classification  E05F 15/632  B61D 19/02  B60J 5/06   
(54)  Title  Mechanizmus ovládania dverí predovšetkým pre koľajové vozidlá 
(57)  Abstract  Mechanizmus ovládania dverí predovšetkým pre koľajové vozidlá majúce najmenej jedno krídlo (6), pričom elektromotor (17) s prevodovkou na ovládanie dverí je otočne uložený v držiaku (23), ktorý je výkyvne uložený na blokovacej tyči (24), ktorá je otočne uložená v základovej doske (2). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ELMESY, s. r. o.; Vídeňská 110, 619 00 Brno; CZ 
(72)  Inventor(s)  Staroba Pavel, Ing.; Lhánice 62, 675 75 Lhánice; CZ;
Ščudla Hynek, Ing.; Otakara Kubína 6, 680 01 Boskovice; CZ;
Prokop Robert; Říčky 109, 664 83 Domašov u Brna; CZ 
(74)  Attorney(s)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  05.12.2024 
   Utility Model Validity maximum until  05.12.2024 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.02.2016 2/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.07.2016 7/2016 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 05.11.2018 11/2018 ND2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 07.12.2021 23/2021 ND2K
 
PUV 5066-2014
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 5066-2014
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 05.12.2014 Type Delivered
1a Opis 05.12.2014 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 05.12.2014 Type Delivered
1c Výkresy 05.12.2014 Type Delivered
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 10.12.2014 Type Payment
3 Plná moc 23.01.2015 Type Delivered
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.01.2015 Type Sent document
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 31.03.2015 Type Delivered
6 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 03.06.2015 Type Delivered
7 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 08.06.2015 Type Payment
8 Odpoveď na správu úradu 22.06.2015 Type Delivered
8a Opis 22.06.2015 Type Delivered
8b Nároky na ochranu 22.06.2015 Type Delivered
8c Výkresy 22.06.2015 Type Delivered
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.07.2015 Type Sent document
10 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 08.09.2015 Type Delivered
11 Odpoveď na správu úradu 16.09.2015 Type Delivered
12 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 24.09.2015 Type Internal Letter
13 rešeršná správa 16.12.2015 Type Internal Letter
14 výsledok rešerše 16.12.2015 Type Internal Letter
15 oznámenie o výsledku rešerše 16.12.2015 Type Sent document
16 pokyn na zverejnenie PÚV 16.12.2015 Type Internal Letter
17 záznam o ukončení konania o PÚV 09.05.2016 Type Internal Letter
18 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.05.2016 Type Internal Letter
19 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 30.06.2016 Type Sent document
20 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 15.10.2018 Type Delivered
21 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 17.10.2018 Type Payment
22 predĺženie doby platnosti ÚV 19.10.2018 Type Sent document
23 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 24.11.2021 Type Delivered
23a Plná moc 24.11.2021 Type Delivered
23b Sprievodný list 24.11.2021 Type Delivered
24 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 25.11.2021 Type Delivered
24a Plná moc 25.11.2021 Type Delivered
25 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 25.11.2021 Type Delivered
25a Sprievodný list 25.11.2021 Type Delivered
25b Plná moc 25.11.2021 Type Delivered
26 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 30.11.2021 Type Sent document
27 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 01.12.2021 Type Payment
28 predĺženie doby platnosti ÚV 03.12.2021 Type Sent document
29 oznámenie o zápise zmeny 03.12.2021 Type Sent document
PUV 5066-2014
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 03.12.2021 FAJNOR IP s.r.o. Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku