Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 5066-2014
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7492 
(21)  Číslo prihlášky  5066-2014 
(22)  Dátum podania prihlášky  05.12.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.07.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.02.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.07.2016 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  31.05.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E05F 15/632  B61D 19/02  B60J 5/06   
(54)  Názov  Mechanizmus ovládania dverí predovšetkým pre koľajové vozidlá 
(57)  Anotácia  Mechanizmus ovládania dverí predovšetkým pre koľajové vozidlá majúce najmenej jedno krídlo (6), pričom elektromotor (17) s prevodovkou na ovládanie dverí je otočne uložený v držiaku (23), ktorý je výkyvne uložený na blokovacej tyči (24), ktorá je otočne uložená v základovej doske (2). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ELMESY, s. r. o.; Vídeňská 110, 619 00 Brno; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Staroba Pavel, Ing.; Lhánice 62, 675 75 Lhánice; CZ;
Ščudla Hynek, Ing.; Otakara Kubína 6, 680 01 Boskovice; CZ;
Prokop Robert; Říčky 109, 664 83 Domašov u Brna; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  05.12.2021 
   Maximálna platnosť do  05.12.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.02.2016 02/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.07.2016 07/2016 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 05.11.2018 11/2018 ND2K
 
PUV 5066-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 5066-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 05.12.2014 Typ Doručené
1a Opis 05.12.2014 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 05.12.2014 Typ Doručené
1c Výkresy 05.12.2014 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 10.12.2014 Typ Platba
3 Plná moc 23.01.2015 Typ Doručené
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.01.2015 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 31.03.2015 Typ Doručené
6 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 03.06.2015 Typ Doručené
7 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 08.06.2015 Typ Platba
8 Odpoveď na správu úradu 22.06.2015 Typ Doručené
8a Opis 22.06.2015 Typ Doručené
8b Nároky na ochranu 22.06.2015 Typ Doručené
8c Výkresy 22.06.2015 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.07.2015 Typ Odoslané
10 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 08.09.2015 Typ Doručené
11 Odpoveď na správu úradu 16.09.2015 Typ Doručené
12 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 24.09.2015 Typ Interné listy
13 rešeršná správa 16.12.2015 Typ Interné listy
14 výsledok rešerše 16.12.2015 Typ Interné listy
15 oznámenie o výsledku rešerše 16.12.2015 Typ Odoslané
16 pokyn na zverejnenie PÚV 16.12.2015 Typ Interné listy
17 záznam o ukončení konania o PÚV 09.05.2016 Typ Interné listy
18 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.05.2016 Typ Interné listy
19 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 30.06.2016 Typ Odoslané
20 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 15.10.2018 Typ Doručené
21 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 17.10.2018 Typ Platba
22 predĺženie doby platnosti ÚV 19.10.2018 Typ Odoslané
23 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 24.11.2021 Typ Doručené
23a Plná moc 24.11.2021 Typ Doručené
23b Sprievodný list 24.11.2021 Typ Doručené
24 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 25.11.2021 Typ Doručené
24a Plná moc 25.11.2021 Typ Doručené
25 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 25.11.2021 Typ Doručené
25a Sprievodný list 25.11.2021 Typ Doručené
25b Plná moc 25.11.2021 Typ Doručené
26 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 30.11.2021 Typ Odoslané
27 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 01.12.2021 Typ Platba
PUV 5066-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku