Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 5065-2016
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8189 
(21)  Číslo prihlášky  5065-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.10.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.01.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.08.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.06.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60K 15/00  B67D 7/14  B67D 7/32   
(54)  Názov  Systém na elimináciu chýb pri tankovaní pohonných hmôt 
(57)  Anotácia  Systém na elimináciu chýb obsluhy pri tankovaní pohonných hmôt je tvorený RFID čipom (1) umiestnenom na vnútornej strane veka (4) palivovej nádrže. Čítačka (2) RFID čipov s akustickým signalizačným obvodom je umiestnená na tankovacej pištoli (3) tankovacieho stojana. Čítačka (2) RFID čipov má dve externé antény (5). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Nemlaha Eduard, Ing., PhD.; Cíferská 109, 919 42 Voderady; SK;
Škulavík Tomáš, Ing., PhD.; Mierová 542, 946 01 Kameničná; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.10.2023 
   Maximálna platnosť do  20.10.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.01.2018 1/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.08.2018 8/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 03.11.2020 11/2020 ND2K
 
PUV 5065-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 5065-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.10.2016 Typ Doručené
1a Opis 20.10.2016 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 20.10.2016 Typ Doručené
1c Výkresy 20.10.2016 Typ Doručené
1d Anotácia 20.10.2016 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 20.10.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 27.10.2016 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.11.2016 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 10.11.2016 Typ Doručené
4a Plná moc 10.11.2016 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.12.2016 Typ Doručené
6 oznámenie o zápise zmeny 13.01.2017 Typ Odoslané
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.07.2017 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 21.07.2017 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 25.10.2017 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 25.10.2017 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 20.10.2017 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.06.2018 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.07.2018 Typ Odoslané
15 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
15a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
16 všeobecný referátnik 25.03.2020 Typ Odoslané
17 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 04.10.2020 Typ Doručené
17a Plná moc 04.10.2020 Typ Doručené
18 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 07.10.2020 Typ Platba
19 predĺženie doby platnosti ÚV 08.10.2020 Typ Odoslané
PUV 5065-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 12.01.2017 Kováčik Štefan, Ing. Kováčik Štefan, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 25.03.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku