Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 5056-2014
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7293 
(21)  Číslo prihlášky  5056-2014 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.10.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.11.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.05.2015 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.11.2015 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  25.09.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22C 38/36   
(54)  Názov  Zliatina na výrobu odliatkov pracujúcich v extrémne abrazívnych podmienkach 
(57)  Anotácia  Podstatou technického riešenia je špecifická zliatina na výrobu odliatkov pracujúcich v extrémne abrazívnych podmienkach, ktorá obsahuje uhlík od 2,4 do 3,0 % hmotnostných, kremík od 0,6 do 1,0 % hmotnostných, mangán od 0,6 do 0,9 % hmotnostných, síru od 0,010 do 0,030 % hmotnostných, chróm od 23,0 do 27,0 % hmotnostných, molybdén od 0,2 do 0,5 % hmotnostných, nikel od 0,3 do 0,4 % hmotnostných, vanád od 0,05 do 0,2 % hmotnostných, wolfrám od 0,3 do 0,5 % hmotnostných, meď od 0,1 do 0,2 % hmotnostných, kobalt max. 0,03 % hmotnostných, zvyšok železo. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Výskumný ústav zváračský; Račianska 71, 832 59 Bratislava; SK;
Centrum pre vedu a výskum, s.r.o.; Kalná nad Hronom časť Mochovce 6, 935 32 Kalná nad Hronom; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Smetana Štefan, Ing.; Račianska 47, 831 02 Bratislava; SK;
Brziak Peter, Ing., PhD.; Kvačalova 13, 821 08 Bratislava; SK;
Nemec Peter; Furdekova 14, 851 03 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Juran Svetozár, JUDr., ANIMUS, Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.10.2024 
   Maximálna platnosť do  30.10.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.05.2015 05/2015 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.11.2015 11/2015 FG2K
3 Zmeny mien 04.06.2019 06/2019 TC2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 04.06.2019 06/2019 ND2K
5 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 26.05.2021 10/2021 ND2K
 
PUV 5056-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 5056-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.10.2014 Typ Doručené
1a Opis 30.10.2014 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 30.10.2014 Typ Doručené
1c Anotácia 30.10.2014 Typ Doručené
1d Plná moc 30.10.2014 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 20.11.2014 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 10.12.2014 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.12.2014 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 21.01.2015 Typ Doručené
5a Opis 21.01.2015 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 21.01.2015 Typ Doručené
5c Anotácia 21.01.2015 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 29.01.2015 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 27.02.2015 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 27.02.2015 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 27.02.2015 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 27.02.2015 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 05.08.2015 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.08.2015 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.11.2015 Typ Odoslané
14 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 23.10.2018 Typ Doručené
15 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 23.10.2018 Typ Doručené
16 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 22.11.2018 Typ Odoslané
17 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 11.12.2018 Typ Platba
18 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 07.01.2019 Typ Odoslané
19 Odpoveď na správu úradu 29.01.2019 Typ Doručené
19a Príloha inde neuvedená 29.01.2019 Typ Doručené
20 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 04.04.2019 Typ Odoslané
21 Odpoveď na správu úradu 15.04.2019 Typ Doručené
21a Príloha inde neuvedená 15.04.2019 Typ Doručené
22 predĺženie doby platnosti ÚV 15.05.2019 Typ Odoslané
23 oznámenie o zápise zmeny 15.05.2019 Typ Odoslané
24 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 16.04.2021 Typ Doručené
25 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 21.04.2021 Typ Odoslané
26 Identifikátor osoby 03.05.2021 Typ Doručené
27 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 07.05.2021 Typ Platba
28 predĺženie doby platnosti ÚV 11.05.2021 Typ Odoslané
PUV 5056-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.05.2019 Výskumný ústav zváračský Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
Centrum pre vedu a výskum, s.r.o. Centrum pre vedu a výskum, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku