Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 5050-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7915 
(21)  Číslo prihlášky  5050-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.11.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.11.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.05.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.11.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.09.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A21D 13/16  A21D 13/31  A21D 13/38   
(54)  Názov  Jemné pečivo trojuholníkového tvaru so špenátom a syrom a spôsob jeho prípravy 
(57)  Anotácia  Opísané je jemné pečivo s obsahom 37 až 40,5 hmotnostných % mrazeného špenátu a 5 až 16,5 hmotnostných % syra s tmavozelenou plesňou plneným do lístkového cesta trojuholníkového tvaru, posypané syrom. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o.; Muzejná 208/1, Dunajská Streda 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ambrovics František, Ing.; Széchényiho 6413/9A, 929 01 Dunajská Streda; SK;
Elek Tibor, Ing.; Námestie SNP 195/39, 929 01 Dunajská Streda; SK;
Nagyová Denisa; Neratovické nám. 2146/10, 929 01 Dunajská Streda; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.11.2025 
   Maximálna platnosť do  27.11.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.05.2017 5/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.11.2017 11/2017 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.12.2019 12/2019 ND2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 10.11.2022 21/2022 ND2K
 
PUV 5050-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 18.12.2015 66,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 14.11.2019 150,00 EUR
Poplatok za 2. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 20.10.2022 230,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 5050-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.11.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 27.11.2015 Typ Doručené
Nároky na ochranu 27.11.2015 Typ Doručené
Opis 27.11.2015 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 11.12.2015 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 22.12.2015 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.01.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 25.02.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 25.02.2016 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.03.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 06.05.2016 Typ Doručené
Anotácia 06.05.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 06.05.2016 Typ Doručené
Opis 06.05.2016 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.05.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 15.07.2016 Typ Doručené
Anotácia 15.07.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 15.07.2016 Typ Doručené
Opis 15.07.2016 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.07.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 27.09.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 27.09.2016 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.10.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.12.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 20.12.2016 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 26.01.2017 Typ Doručené
Anotácia 26.01.2017 Typ Doručené
Nároky na ochranu 26.01.2017 Typ Doručené
Opis 26.01.2017 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.03.2017 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 10.03.2017 Typ Interné listy
rešeršná správa 10.03.2017 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 13.03.2017 Typ Odoslané
výsledok rešerše 13.03.2017 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.08.2017 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.10.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 18.11.2019 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 18.11.2019 Typ Doručené
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 18.11.2019 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 20.11.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 31.05.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 23.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.08.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) 22.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 19.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti ÚV 24.10.2022 Typ Odoslané
PUV 5050-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku