Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 5047-2016
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7776 
(21)  Číslo prihlášky  5047-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.08.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.05.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.11.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.05.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  24.03.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01M 13/04  G01N 3/00  F16C 19/00  F16C 33/00   
(54)  Názov  Skúšobné zariadenie životnosti materiálov valivých ložísk 
(57)  Anotácia  Skúšobné zariadenie životnosti materiálov valivých ložísk pozostáva z rámu (11), na ktorom je umiestnená horná doska (3) a spodná doska (4), ktoré sú medzi sebou spojené rozperkami (7). V hornej doske (3) a dolnej doske (4) sú prestaviteľne umiestnené dva pevné nosiče (6) vertikálne uložených prítlačných valcov (10). V hornej doske (3) a dolnej doske (4) je umiestnený aj posuvný silovo záťažový nosič (5) vertikálne uloženého prítlačného valca (10). V priesečníku osí posuvov dvoch pevných nosičov (6) prítlačných valcov (10) s priesečníkom osi posuvu záťažového nosiča (5) prítlačného valca (10) je v skľúčidle (1) rotačného pohonu vertikálne upnutá skúšobná tyčka (2). V priesečníku osí posuvov dvoch pevných nosičov (6) prítlačných valcov (10) s priesečníkom osi posuvu silovo záťažového nosiča (5) prítlačného valca (10) je medzi hornou doskou (3) a spodnou doskou (4) umiestnená pevná klietka (8) a v nej sú vertikálne umiestnené tri dištančné valčeky (9). Dištančné valčeky (9) sú v čiarových stykoch valcových plôch v kontakte na jednej strane s prítlačnými valcami (10) a na druhej strane so skúšobnou tyčkou (2). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hrček Slavomír, doc. Ing., PhD.; Trenčianska 2 , 010 08 Žilina; SK;
Kohár Robert, doc. Ing., PhD.; Povina 402 , 023 33 Povina; SK;
Kraus Václav, doc. Ing., PhD.; Svätoplukova 3011/40, 010 01 Žilina 1; SK;
Medvecký Štefan, prof. Ing., PhD.; Pod Lipami 427/5A, 013 02 Gbeľany pri Žiline; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kováčik Štefan, Ing.; Švabinského 906/14, 851 01 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  09.08.2020 
   Maximálna platnosť do  09.08.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.11.2016 11/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.05.2017 05/2017 FG2K
 
PUV 5047-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 5047-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.08.2016 Typ Doručené
1a Opis 09.08.2016 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 09.08.2016 Typ Doručené
1c Výkresy 09.08.2016 Typ Doručené
1d Anotácia 09.08.2016 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 09.08.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 15.08.2016 Typ Odoslané
3 Doplnenie materiálov 16.08.2016 Typ Doručené
3a Plná moc 16.08.2016 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 17.08.2016 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.08.2016 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 12.09.2016 Typ Doručené
6a Výkresy 12.09.2016 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 20.09.2016 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 26.09.2016 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 27.09.2016 Typ Odoslané
10 oznámenie o výsledku rešerše 27.09.2016 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 26.09.2016 Typ Interné listy
12 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.12.2016 Typ Doručené
13 oznámenie o zápise zmeny 13.01.2017 Typ Odoslané
14 záznam o ukončení konania o PÚV 22.02.2017 Typ Interné listy
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.02.2017 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.05.2017 Typ Odoslané
PUV 5047-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 12.01.2017 Kováčik Štefan, Ing. Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku