Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 5046-2016
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7820 
(21)  Číslo prihlášky  5046-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.08.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.06.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.01.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.06.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.04.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65G 65/02  B65G 65/28   
(54)  Názov  Výsuvné, otočné a sklopné ústrojenstvo pásového dopravníka 
(57)  Anotácia  Výsuvné, otočné a sklopné ústrojenstvo pásového dopravníka pozostáva z rámu (16), na ktorom je prostredníctvom kĺbu (11) umiestnená otočná a sklopná lafeta (3) s náhonom (8) reťazového prevodu posuvu dopravníka (2). Na lafete (3) sú pripevnené vozíky (7) umiestnené v koľajniciach (4). Koľajnice (4) sú zospodu pripevnené na dopravník (2). Na lafete (3) je tiež pripevnený záves (12), na ktorom je zhora pomocou lana (13) pripojený pojazdný kladkostroj (14). Kladkostroj (14) je pohyblivo uložený v oblúkovej koľajnici (15), ktorá je spojená s rámom (16). Na lafete (3) je umiestnený prevodový elektromotor (10) spojený s náhonom (8) reťazového prevodu. Dopravník (2) je napojený na reťaz (8a) reťazového prevodu pomocou spojky (9). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kohár Robert, doc. Ing., PhD.; Povina 402 , 023 33 Povina; SK;
Hrček Slavomír, doc. Ing., PhD.; Trenčianska 2 , 010 08 Žilina; SK;
Kraus Václav, doc. Ing., PhD.; Svätoplukova 3011/40, 010 01 Žilina 1; SK;
Lehocky Pavel, Ing., PhD.; M. R. Štefánika 215 , 093 01 Vranov nad Topľou; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kováčik Štefan, Ing.; Švabinského 906/14, 851 01 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  09.08.2020 
   Maximálna platnosť do  09.08.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.01.2017 01/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.06.2017 06/2017 FG2K
 
PUV 5046-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 5046-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.08.2016 Typ Doručené
1a Opis 09.08.2016 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 09.08.2016 Typ Doručené
1c Výkresy 09.08.2016 Typ Doručené
1d Anotácia 09.08.2016 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 09.08.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 15.08.2016 Typ Odoslané
3 Doplnenie materiálov 16.08.2016 Typ Doručené
3a Plná moc 16.08.2016 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 17.08.2016 Typ Platba
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 25.08.2016 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 28.11.2016 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 29.11.2016 Typ Odoslané
8 oznámenie o výsledku rešerše 29.11.2016 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 28.11.2016 Typ Interné listy
10 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.12.2016 Typ Doručené
11 oznámenie o zápise zmeny 13.01.2017 Typ Odoslané
12 záznam o ukončení konania o PÚV 11.04.2017 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.04.2017 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 06.06.2017 Typ Odoslané
PUV 5046-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 12.01.2017 Kováčik Štefan, Ing. Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku