Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 5027-2010
(11)  Číslo úžitkového vzoru  5749 
(21)  Číslo prihlášky  5027-2010 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.05.2010 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  06.05.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  08.11.2010 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  06.05.2011 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  01.04.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24D 11/00   
(54)  Názov  Spôsob prevádzky kombinovaného stavebno-energetického systému budov a zariadenie 
(57)  Anotácia  Komplexná tvorba vnútorného prostredia budov s ohľadom na sezónne alebo okamžité požiadavky sa uskutočňuje riadenou akumuláciou tepla zo solárnych absorbérov (1), ktorá sa uskutočňuje v dvoch fázach, kde v prvej fáze sa teplo akumuluje do najmenej jedného krátkodobého zásobníka (2) tepla na báze kvapaliny, tuhej látky alebo látky so zmenou skupenstva a v druhej fáze sa teplo akumuluje do aspoň jedného dlhodobého zásobníka (3) tepla na báze kvapaliny, tuhej látky alebo zmene skupenstva, pričom pre fázové rozlíšenie akumulácie tepla je kritérium plná tepelná kapacita krátkodobého zásobníka (2) tepla, ktorá sa dosahuje pri nedostatku solárnej energie špičkovým zdrojom (17) tepla. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NLB 1 s.r.o.; Špačinská cesta 98 , 917 01 Trnava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kalús Daniel, doc. Ing., PhD.; Bodrocká 44, 821 07 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka; Grösslingova 6 - 8, 811 09 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  07.05.2020 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  07.05.2020 
   Maximálna platnosť do  07.05.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 08.11.2010 11/2010 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 06.05.2011 5/2011 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.07.2014 7/2014 ND2K
4 Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 03.10.2014 10/2014 PC2K
5 Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 03.10.2014 10/2014 PC2K
6 Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 01.08.2016 8/2016 PC2K
7 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.08.2017 8/2017 ND2K
8 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 01.07.2020 7/2020 MK2K
 
PUV 5027-2010
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.06.2010 66,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.03.2011 16,50 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 09.06.2014 66,50 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 01.08.2014 27,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 01.08.2014 27,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 31.12.2015 27,00 EUR
24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 21.06.2017 196,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 5027-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie prihlášky výlučne pôvodcom(ami) 07.05.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 07.05.2010 Typ Doručené
Doklad o nadobud. práva na UV 07.05.2010 Typ Doručené
Nároky na ochranu 07.05.2010 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 07.05.2010 Typ Doručené
Opis 07.05.2010 Typ Doručené
Plná moc 07.05.2010 Typ Doručené
Výkresy 07.05.2010 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 27.05.2010 Typ Odoslané
Výkresy 27.05.2010 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 16.06.2010 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 13.09.2010 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 21.09.2010 Typ Interné listy
rešeršná správa 21.09.2010 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 22.09.2010 Typ Odoslané
výsledok rešerše 22.09.2010 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.03.2011 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 03.03.2011 Typ Interné listy
vnútrospisový list 08.03.2011 Typ Interné listy Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 23.03.2011 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 25.03.2011 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 09.05.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 07.05.2014 Typ Doručené
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 07.05.2014 Typ Doručené
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 09.05.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 29.05.2014 Typ Odoslané
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 11.06.2014 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 20.06.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu 31.07.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu 04.08.2014 Typ Doručené
Doklad o prevode/prechode 04.08.2014 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu 04.08.2014 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu 04.08.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 04.08.2014 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.08.2014 Typ Platba
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.08.2014 Typ Platba
Žiadosť inde neuvedená 26.08.2014 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 28.08.2014 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 09.09.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 14.12.2015 Typ Doručené
Doklad o prevode 14.12.2015 Typ Doručené
Plná moc 14.12.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 16.12.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 16.12.2015 Typ Doručené
Plná moc 16.12.2015 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.01.2016 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 20.04.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.05.2016 Typ Doručené
Plná moc 20.05.2016 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 20.07.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 04.05.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 07.06.2017 Typ Odoslané
24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 23.06.2017 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 20.07.2017 Typ Odoslané
PUV 5027-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 05.09.2014 Kalús Daniel, doc. Ing., PhD. Kalús Daniel, doc. Ing., PhD.
Pelachová Ľubica, Mgr.
Páleš Peter, Ing.
2 Prevod majiteľa 05.09.2014 Eluvim Invest s.r.o. Kalús Daniel, doc. Ing., PhD.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 05.09.2014 BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr.
4 Prevod majiteľa 15.07.2016 NLB 1 s.r.o. Eluvim Invest s.r.o.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 15.07.2016 Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku