Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 5022-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7624 
(21)  Číslo prihlášky  5022-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.12.2013 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.12.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PV 2012-923 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.07.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.12.2016 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  14.10.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G08G 1/00   
(54)  Názov  Okružná križovatka s výstražným svetelným zariadením 
(57)  Anotácia  Okružná križovatka (1) zahrňuje kruhový objazd (2) so zvýšeným stredovým ostrovom (3), kde na kruhový objazd (2) sú napojené aspoň tri vozovky (4, 4', 5, 5'), z ktorých každá má aspoň dva jazdné pruhy a je vybavená aspoň jedným výstražným svetelným zariadením. Podstata okružnej križovatky podľa technického riešenia spočíva v tom, že výstražné svetelné zariadenie zahrňuje aspoň jedno výstražné svetlo (10), ktoré je usporiadané v oblasti stredového ostrova (3) viditeľne z každej vozovky (4, 4', 5, 5') a je prepojené s riadiacou jednotkou (8) na zmenu pracovného režimu výstražného svetla (10) z navádzacieho režimu otáčania výstražného svetla (10) v smere jazdy po kruhovom objazde (2) a/alebo blikania výstražného svetla (10) s frekvenciou 0,1 až 3 Hz do výstražného režimu blikania výstražného svetla (10) s frekvenciou 5 až 20 Hz. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novotný Petr; nábř. Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Novotný Petr; nábř. Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice; CZ;
Váchal Jan; Srubec 490, 370 06 Srubec; CZ;
Vochozka Marek; kpt. Nálepky 4, 370 08 České Budějovice; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CZ2013/000165 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014/094693 
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  11.12.2020 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  11.12.2020 
   Maximálna platnosť do  11.12.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.07.2016 07/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.12.2016 12/2016 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 05.02.2018 02/2018 ND2K
4 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 11.08.2021 15/2021 MK2K
 
PUV 5022-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 5022-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 15.07.2015 Typ Doručené
1a Opis 15.07.2015 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 15.07.2015 Typ Doručené
1c Anotácia 15.07.2015 Typ Doručené
1d Výkresy 15.07.2015 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 15.07.2015 Typ Doručené
1f Materiály k PCT 15.07.2015 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 27.07.2015 Typ Odoslané
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 03.08.2015 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.02.2016 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 14.03.2016 Typ Doručené
5a Doklad preukazujúci právo na riešenie 14.03.2016 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 04.04.2016 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 14.04.2016 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 26.04.2016 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 26.04.2016 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 22.04.2016 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 10.10.2016 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.10.2016 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.12.2016 Typ Odoslané
14 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 20.11.2017 Typ Doručené
15 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 21.12.2017 Typ Odoslané
16 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 03.01.2018 Typ Platba
17 predĺženie doby platnosti ÚV 11.01.2018 Typ Odoslané
PUV 5022-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku