Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 5018-2015
(11)  Utility Model Number  7431 
(21)  Application Number  5018-2015 
(22)  Application Date  24.06.2015 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  01.06.2016 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  03.12.2015 
(45)  Publication of Registration Date  01.06.2016 
(47)  Date of registration and making available to the public  13.04.2016 
(51)  International Patent Classification  B22D 11/01  B22D 11/04   
(54)  Title  Spôsob horizontálneho kontinuálneho liatia kovov a sústava induktorov horizontálneho elektromagnetického kryštalizátora 
(57)  Abstract  Opisuje sa spôsob, pri ktorom sa kontizliatok pôsobením elektromagnetických síl medzi horným a spodným induktorom tvaruje a levituje vo vzdialenosti oddialenia 2 až 6 mm medzi spodným induktorom a spodnou perifériou kontinuálne liateho pásu kovu. Sústava induktorov horizontálneho elektromagnetického kryštalizátora pozostáva zo zloženého spodného induktora (1) a zloženého horného induktora (2). Zložený spodný induktor (1) je tvorený hlavným spodným induktorom (1.1) a aspoň jedným dolným pomocným induktorom (1.2). Zložený horný induktor (2) je tvorený hlavným horným induktorom (2.1) a aspoň jedným horným pomocným induktorom (2.2). Hlavný spodný induktor (1.1) a hlavný horný induktor (2.1) sú k sebe orientované plochými horizontálnymi základňami. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Pokusová Marcela, doc. Ing., CSc.; Na Barine 9, 841 03 Bratislava; SK;
Murgaš Marián, Prof. Ing., CSc.; Hviezdoslavova 67, 900 31 Stupava; SK;
Tehlár Pavol, PhDr. Ing., PhD.; Školská 14, 911 05 Trenčín; SK 
(72)  Inventor(s)  Pokusová Marcela, doc. Ing., CSc.; Na Barine 9, 841 03 Bratislava; SK;
Murgaš Marián, Prof. Ing., CSc.; Hviezdoslavova 67, 900 31 Stupava; SK;
Tehlár Pavol, PhDr. Ing., PhD.; Školská 14, 911 05 Trenčín; SK 
(74)  Attorney(s)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  24.06.2022 
   Utility Model Validity maximum until  24.06.2025 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.12.2015 12/2015 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.06.2016 06/2016 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.07.2019 07/2019 ND2K
 
PUV 5018-2015
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 5018-2015
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.06.2015 Type Delivered
1a Opis 24.06.2015 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 24.06.2015 Type Delivered
1c Výkresy 24.06.2015 Type Delivered
1d Anotácia 24.06.2015 Type Delivered
1e Obrázok k anotácii 24.06.2015 Type Delivered
1f Plná moc 24.06.2015 Type Delivered
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 03.07.2015 Type Payment
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.07.2015 Type Sent document
4 Odpoveď na správu úradu 18.08.2015 Type Delivered
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.09.2015 Type Internal Letter
6 rešeršná správa 09.10.2015 Type Internal Letter
7 výsledok rešerše 09.10.2015 Type Internal Letter
8 oznámenie o výsledku rešerše 09.10.2015 Type Sent document
9 pokyn na zverejnenie PÚV 09.10.2015 Type Internal Letter
10 záznam o ukončení konania o PÚV 21.03.2016 Type Internal Letter
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 21.03.2016 Type Internal Letter
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.06.2016 Type Sent document
13 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.12.2016 Type Delivered
14 oznámenie o zápise zmeny 23.02.2017 Type Sent document
15 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 02.05.2019 Type Delivered
16 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 21.05.2019 Type Sent document
17 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 30.05.2019 Type Payment
18 predĺženie doby platnosti ÚV 03.06.2019 Type Sent document
19 Výpoveď plnej moci 18.03.2020 Type Delivered
20 všeobecný referátnik 17.04.2020 Type Sent document
21 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 08.03.2021 Type Delivered
21a Plná moc 08.03.2021 Type Delivered
21b Sprievodný list 08.03.2021 Type Delivered
22 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 08.04.2021 Type Sent document
23 Odpoveď na správu úradu 16.04.2021 Type Delivered
23a Plná moc 16.04.2021 Type Delivered
23b Plná moc 16.04.2021 Type Delivered
23c Sprievodný list 16.04.2021 Type Delivered
24 oznámenie o zápise zmeny 19.04.2021 Type Sent document
PUV 5018-2015
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 21.02.2017 Kováčik Štefan, Ing. Patentová a známková kancelária, Kováčik Štefan, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 15.04.2020 Kováčik Štefan, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 19.04.2021 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku