Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 5018-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7431 
(21)  Číslo prihlášky  5018-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.06.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.06.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.12.2015 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.06.2016 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.04.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22D 11/01  B22D 11/04   
(54)  Názov  Spôsob horizontálneho kontinuálneho liatia kovov a sústava induktorov horizontálneho elektromagnetického kryštalizátora 
(57)  Anotácia  Opisuje sa spôsob, pri ktorom sa kontizliatok pôsobením elektromagnetických síl medzi horným a spodným induktorom tvaruje a levituje vo vzdialenosti oddialenia 2 až 6 mm medzi spodným induktorom a spodnou perifériou kontinuálne liateho pásu kovu. Sústava induktorov horizontálneho elektromagnetického kryštalizátora pozostáva zo zloženého spodného induktora (1) a zloženého horného induktora (2). Zložený spodný induktor (1) je tvorený hlavným spodným induktorom (1.1) a aspoň jedným dolným pomocným induktorom (1.2). Zložený horný induktor (2) je tvorený hlavným horným induktorom (2.1) a aspoň jedným horným pomocným induktorom (2.2). Hlavný spodný induktor (1.1) a hlavný horný induktor (2.1) sú k sebe orientované plochými horizontálnymi základňami. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pokusová Marcela, doc. Ing., CSc.; Na Barine 9, 841 03 Bratislava; SK;
Murgaš Marián, Prof. Ing., CSc.; Hviezdoslavova 67, 900 31 Stupava; SK;
Tehlár Pavol, PhDr. Ing., PhD.; Školská 14, 911 05 Trenčín; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pokusová Marcela, doc. Ing., CSc.; Na Barine 9, 841 03 Bratislava; SK;
Murgaš Marián, Prof. Ing., CSc.; Hviezdoslavova 67, 900 31 Stupava; SK;
Tehlár Pavol, PhDr. Ing., PhD.; Školská 14, 911 05 Trenčín; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  24.06.2022 
   Maximálna platnosť do  24.06.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.12.2015 12/2015 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.06.2016 06/2016 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.07.2019 07/2019 ND2K
 
PUV 5018-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 5018-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.06.2015 Typ Doručené
1a Opis 24.06.2015 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 24.06.2015 Typ Doručené
1c Výkresy 24.06.2015 Typ Doručené
1d Anotácia 24.06.2015 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 24.06.2015 Typ Doručené
1f Plná moc 24.06.2015 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 03.07.2015 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.07.2015 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 18.08.2015 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.09.2015 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 09.10.2015 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 09.10.2015 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 09.10.2015 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 09.10.2015 Typ Interné listy
10 záznam o ukončení konania o PÚV 21.03.2016 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 21.03.2016 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.06.2016 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.12.2016 Typ Doručené
14 oznámenie o zápise zmeny 23.02.2017 Typ Odoslané
15 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 02.05.2019 Typ Doručené
16 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 21.05.2019 Typ Odoslané
17 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 30.05.2019 Typ Platba
18 predĺženie doby platnosti ÚV 03.06.2019 Typ Odoslané
19 Výpoveď plnej moci 18.03.2020 Typ Doručené
20 všeobecný referátnik 17.04.2020 Typ Odoslané
21 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 08.03.2021 Typ Doručené
21a Plná moc 08.03.2021 Typ Doručené
21b Sprievodný list 08.03.2021 Typ Doručené
22 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 08.04.2021 Typ Odoslané
PUV 5018-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 21.02.2017 Kováčik Štefan, Ing. Patentová a známková kancelária, Kováčik Štefan, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 15.04.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku