Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50151-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8643 
(21)  Číslo prihlášky  50151-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  31.12.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  07.01.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.07.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  07.01.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  11.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02J 13/00  H02P 9/10   
(54)  Názov  Systém merania a riadenia elektrickej rozvodnej siete 
(57)  Anotácia  Systém merania a riadenia elektrickej rozvodnej siete má aspoň jeden zdroj elektrickej energie a viacero odberných miest koncových odberateľov, kde odberné miesta sú vybavené meradlom spotreby elektrickej energie. Meradlá sú prepojené s koncentrátorom (1) meracieho systému. Koncentrátor (1) je prepojený s centrálou (2) meracieho systému, pričom obsahuje blok (5) riadenia na ovládanie aspoň jedného elektrického parametra aspoň na jednom mieste elektrickej rozvodnej siete. Dátové prepojenie koncentrátora (1) meracieho systému s centrálou (2) riadiaceho systému je obojsmerné, čím sa dosiahne fúzia meracieho a ovládacieho systému v jednom hardvérovom zoskupení. Koncentrátor (1) meracieho systému je prepojený s ovládaním zdroja elektrickej energie na strane koncového odberateľa. Blok riadenia má teleriadiace jadro OpenDAF, ktoré zahŕňa algoritmy spracovania meraní, príkazov a setpointov, vrstvenú implementáciu protokolov Modbus/RTU, Modbus/TCP, IEC-60870-5-101, IEC-60870-5-104 a vrstvený veľkokapacitný archivačný systém. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky; Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1; SK;
T - Industry, s.r.o.; Hoštáky, 907 01 Myjava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Janíček František, prof. Ing., PhD.; Novomestská 43/41, 926 01 Sereď 1; SK;
Perný Milan, Ing., PhD.; Hurbanova 11, 941 06 Komjatice; SK;
Tomlain Juraj Ml., Ing.; Hoštáky 910/49, 907 01 Myjava; SK;
Ravas Stanislav, Ing.; L.Novomeského, 905 01 Senica 1; SK;
Tereň Ondrej, Ing.; Partizánska 215/20, 962 02 Vígľaš; SK;
Tomlain Ján, Ing.; Hviezdoslavova 471/40, 905 01 Senica 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  31.12.2022 
   Maximálna platnosť do  31.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.07.2019 7/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 07.01.2020 1/2020 FG2K
 
PUV 50151-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 03.01.2019 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50151-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Doplnenie materiálov 31.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 31.12.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 31.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 31.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 31.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 31.12.2018 Typ Doručené
Výkresy 31.12.2018 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 08.01.2019 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 07.02.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 21.05.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 21.05.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 29.05.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 29.05.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 23.10.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 23.10.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 13.12.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 04.07.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 28.12.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.12.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.12.2022 Typ Odoslané
PUV 50151-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku