Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50148-2013
(11)  Utility Model Number  6958 
(21)  Application Number  50148-2013 
(22)  Application Date  17.12.2013 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  04.11.2014 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  03.06.2014 
(45)  Publication of Registration Date  04.11.2014 
(47)  Date of registration and making available to the public  23.09.2014 
(51)  International Patent Classification  D21G 1/00  B65H 27/00   
(54)  Title  Torzné ukotvenie dvojice násuvných pohonov do spoločného reakčného rámu 
(57)  Abstract  Spoločný reakčný rám (3) je určený hlavne pre pohony dvojíc samostatne uložených a vzájomne zaberajúcich rotačných valcov technologických zariadení, pričom spoločný reakčný rám (3) je uložený na skriniach (1 a 2) pohonov a nie je kotvený o rám stroja ani o pevný základ, potom spoločný reakčný rám (3) môže byť pevne spojený so skriňou (2) druhého pohonu a skriňa (1) prvého pohonu je posuvne uložená v spoločnom reakčnom ráme (3). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Transmisie engineering a.s.; Pavla Mudroňa 10, 036 01 Martin; SK 
(72)  Inventor(s)  Perončík Miroslav, Ing.; Nezvalova 5234/3, 036 01 Martin; SK;
Siráň Stanislav, Ing.; Hurbanova 3802/3, 036 01 Martin; SK;
Jurkovič Viliam, Ing.; Slovanská 1, 036 01 Martin; SK;
Baričák Milan, Ing.; Socovce 12, 038 43 Kláštor pod Znievom; SK;
Prodaj Juraj, Ing.; Gaštanová 7, 010 01 Žilina; SK 
(74)  Attorney(s)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model  17.12.2020 
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application  50053-2013 
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  17.12.2020 
   Utility Model Validity maximum until  17.12.2023 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings  skončením jeho platnosti 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.06.2014 06/2014 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.11.2014 11/2014 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 05.02.2018 02/2018 ND2K
4 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 11.08.2021 15/2021 MK2K
 
PUV 50148-2013
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50148-2013
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.12.2013 Type Delivered
1a Opis 17.12.2013 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 17.12.2013 Type Delivered
1c Anotácia 17.12.2013 Type Delivered
1d Výkresy 17.12.2013 Type Delivered
1e Plná moc 17.12.2013 Type Delivered
1f Rovnopis patentovej prihlášky 17.12.2013 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 20.01.2014 Type Sent document
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.01.2014 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.02.2014 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 15.04.2014 Type Delivered
5a Opis 15.04.2014 Type Delivered
5b Nároky na ochranu 15.04.2014 Type Delivered
5c Anotácia 15.04.2014 Type Delivered
5d Výkresy 15.04.2014 Type Delivered
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 23.04.2014 Type Internal Letter
7 rešeršná správa 24.04.2014 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 25.04.2014 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 25.04.2014 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie PÚV 24.04.2014 Type Internal Letter
11 záznam o ukončení konania o PÚV 10.09.2014 Type Internal Letter
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.09.2014 Type Internal Letter
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 29.10.2014 Type Sent document
14 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 21.11.2017 Type Delivered
14a Sprievodný list 21.11.2017 Type Delivered
15 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 22.12.2017 Type Sent document
16 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 02.01.2018 Type Payment
17 predĺženie doby platnosti ÚV 11.01.2018 Type Sent document
PUV 50148-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku