Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50148-2013
(11)  Číslo úžitkového vzoru  6958 
(21)  Číslo prihlášky  50148-2013 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.12.2013 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.11.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.06.2014 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.11.2014 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.09.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D21G 1/00  B65H 27/00   
(54)  Názov  Torzné ukotvenie dvojice násuvných pohonov do spoločného reakčného rámu 
(57)  Anotácia  Spoločný reakčný rám (3) je určený hlavne pre pohony dvojíc samostatne uložených a vzájomne zaberajúcich rotačných valcov technologických zariadení, pričom spoločný reakčný rám (3) je uložený na skriniach (1 a 2) pohonov a nie je kotvený o rám stroja ani o pevný základ, potom spoločný reakčný rám (3) môže byť pevne spojený so skriňou (2) druhého pohonu a skriňa (1) prvého pohonu je posuvne uložená v spoločnom reakčnom ráme (3). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Transmisie engineering a.s.; Pavla Mudroňa 10, 036 01 Martin; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Perončík Miroslav, Ing.; Nezvalova 5234/3, 036 01 Martin; SK;
Siráň Stanislav, Ing.; Hurbanova 3802/3, 036 01 Martin; SK;
Jurkovič Viliam, Ing.; Slovanská 1, 036 01 Martin; SK;
Baričák Milan, Ing.; Socovce 12, 038 43 Kláštor pod Znievom; SK;
Prodaj Juraj, Ing.; Gaštanová 7, 010 01 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  17.12.2020 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50053-2013 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.12.2020 
   Maximálna platnosť do  17.12.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.06.2014 06/2014 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.11.2014 11/2014 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 05.02.2018 02/2018 ND2K
4 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 11.08.2021 15/2021 MK2K
 
PUV 50148-2013
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50148-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.12.2013 Typ Doručené
1a Opis 17.12.2013 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 17.12.2013 Typ Doručené
1c Anotácia 17.12.2013 Typ Doručené
1d Výkresy 17.12.2013 Typ Doručené
1e Plná moc 17.12.2013 Typ Doručené
1f Rovnopis patentovej prihlášky 17.12.2013 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 20.01.2014 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.01.2014 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.02.2014 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 15.04.2014 Typ Doručené
5a Opis 15.04.2014 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 15.04.2014 Typ Doručené
5c Anotácia 15.04.2014 Typ Doručené
5d Výkresy 15.04.2014 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 23.04.2014 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 24.04.2014 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 25.04.2014 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 25.04.2014 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 24.04.2014 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 10.09.2014 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.09.2014 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 29.10.2014 Typ Odoslané
14 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 21.11.2017 Typ Doručené
14a Sprievodný list 21.11.2017 Typ Doručené
15 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 22.12.2017 Typ Odoslané
16 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 02.01.2018 Typ Platba
17 predĺženie doby platnosti ÚV 11.01.2018 Typ Odoslané
PUV 50148-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku