Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50147-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7751 
(21)  Číslo prihlášky  50147-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  31.12.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.04.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PUV 2015-31315 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.07.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.09.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.04.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  24.02.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01B 19/00  E01B 21/00   
(54)  Názov  Protihlukový panel pre železničné alebo električkové koľajnice 
(57)  Anotácia  Protihlukový panel pre železničné alebo električkové koľajnice je tvorený nosnou doskou (1) z betónu, ktorá je vytvorená ako monolitná kazetová doska so zapuzdrenými a na jeho lícnej strane obnaženými kazetovými výplňami (2) zo zvukovo-vibračne pohltivého materiálu, najmä z recyklátu zo syntetických látok. Pomocou protihlukového panelu podľa technického riešenia sa dosahuje zlepšenie pohltivosti hluku a vibrácií, čo predstavuje významný účinok najmä v prípade úsekov železničných alebo električkových koľajníc s požadovanou vysokou mierou absorpcie hluku a šírenia vibrácií do okolia, s pochôdzkovou plochou a čiastočne aj odolnou proti pojazdu kolesových vozidiel, najmä záchranných a bezpečnostných zložiek, vrátane odvodnenia. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ŽPSV s.r.o.; Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Eisenreich Jan; Barákova 28, 326 00 Plzeň; CZ;
Horehleď Jiří, Ing.; Svatováclavská 341, 686 01 Uherské Hradiště; CZ;
Baný Jaroslav, Ing.; V Pastouškách 1497, 686 04 Kunovice; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  31.12.2025 
   Maximálna platnosť do  31.12.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.09.2016 9/2016 BA2K
2 Doplnenie pôvodcu (-ov) 03.01.2017 1/2017 HA2K
3 Zapísané úžitkové vzory 03.04.2017 4/2017 FG2K
4 Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 04.05.2020 5/2020 PC2K
5 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 04.05.2020 5/2020 ND2K
6 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 ND2K
 
PUV 50147-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 19.01.2016 33,00 EUR
12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 14.11.2016 17,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.12.2019 15,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 11.12.2019 80,00 EUR
Poplatok za 2. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 27.10.2022 230,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50147-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 31.12.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 31.12.2015 Typ Doručené
Nároky na ochranu 31.12.2015 Typ Doručené
Opis 31.12.2015 Typ Doručené
Plná moc 31.12.2015 Typ Doručené
Výkresy 31.12.2015 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 11.01.2016 Typ Odoslané
Doklad o práve prednosti 11.01.2016 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 21.01.2016 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PÚV 07.07.2016 Typ Interné listy
rešeršná správa 07.07.2016 Typ Interné listy
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 07.07.2016 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 08.07.2016 Typ Odoslané
výsledok rešerše 08.07.2016 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis ďalšieho pôvodcu do registra 12.10.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť inde neuvedená 12.10.2016 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 26.10.2016 Typ Odoslané
12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 16.11.2016 Typ Platba
oznámenie o zápise ďalšieho pôvodcu 01.12.2016 Typ Odoslané
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.01.2017 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 10.01.2017 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 07.04.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 09.12.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis prevodu 11.12.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 11.12.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 11.12.2019 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 11.12.2019 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.12.2019 Typ Platba
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 13.12.2019 Typ Platba
formálne nedostatky žiadosti o predĺženie platnosti ÚV 14.01.2020 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 14.01.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 23.03.2020 Typ Doručené
Identifikátor osoby 23.03.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 23.03.2020 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 23.03.2020 Typ Doručené
Identifikátor osoby 23.03.2020 Typ Doručené
Plná moc 23.03.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 23.03.2020 Typ Doručené
predĺženie doby platnosti ÚV 09.04.2020 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 09.04.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 04.07.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 25.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 25.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.10.2022 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti ÚV 02.11.2022 Typ Odoslané
PUV 50147-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 09.04.2020 Horehleď Jiří, Ing. Horehleď Jiří, Ing.
Baný Jaroslav, Ing. Baný Jaroslav, Ing.
Eisenreich Jan ŽPSV a.s.
ŽPSV s.r.o. HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.
HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku