Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50147-2015
(11)  Utility Model Number  7751 
(21)  Application Number  50147-2015 
(22)  Application Date  31.12.2015 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  03.04.2017 
(31)  Priority Number  PUV 2015-31315 
(32)  Priority Date  14.07.2015 
(33)  Country or Authority of Priority  CZ 
(43)  Application Publication Date  05.09.2016 
(45)  Publication of Registration Date  03.04.2017 
(47)  Date of registration and making available to the public  24.02.2017 
(51)  International Patent Classification  E01B 19/00  E01B 21/00   
(54)  Title  Protihlukový panel pre železničné alebo električkové koľajnice 
(57)  Abstract  Protihlukový panel pre železničné alebo električkové koľajnice je tvorený nosnou doskou (1) z betónu, ktorá je vytvorená ako monolitná kazetová doska so zapuzdrenými a na jeho lícnej strane obnaženými kazetovými výplňami (2) zo zvukovo-vibračne pohltivého materiálu, najmä z recyklátu zo syntetických látok. Pomocou protihlukového panelu podľa technického riešenia sa dosahuje zlepšenie pohltivosti hluku a vibrácií, čo predstavuje významný účinok najmä v prípade úsekov železničných alebo električkových koľajníc s požadovanou vysokou mierou absorpcie hluku a šírenia vibrácií do okolia, s pochôdzkovou plochou a čiastočne aj odolnou proti pojazdu kolesových vozidiel, najmä záchranných a bezpečnostných zložiek, vrátane odvodnenia. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ŽPSV s.r.o.; Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh; CZ 
(72)  Inventor(s)  Eisenreich Jan; Barákova 28, 326 00 Plzeň; CZ;
Horehleď Jiří, Ing.; Svatováclavská 341, 686 01 Uherské Hradiště; CZ;
Baný Jaroslav, Ing.; V Pastouškách 1497, 686 04 Kunovice; CZ 
(74)  Attorney(s)  HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  31.12.2025 
   Utility Model Validity maximum until  31.12.2025 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.09.2016 9/2016 BA2K
2 Doplnenie pôvodcu (-ov) 03.01.2017 1/2017 HA2K
3 Zapísané úžitkové vzory 03.04.2017 4/2017 FG2K
4 Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 04.05.2020 5/2020 PC2K
5 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 04.05.2020 5/2020 ND2K
6 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 ND2K
 
PUV 50147-2015
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 19.01.2016 33,00 EUR
12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 14.11.2016 17,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.12.2019 15,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 11.12.2019 80,00 EUR
Poplatok za 2. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 27.10.2022 230,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50147-2015
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 31.12.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 31.12.2015 Type Delivered
Nároky na ochranu 31.12.2015 Type Delivered
Opis 31.12.2015 Type Delivered
Plná moc 31.12.2015 Type Delivered
Výkresy 31.12.2015 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 11.01.2016 Type Sent document
Doklad o práve prednosti 11.01.2016 Type Delivered
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 21.01.2016 Type Payment
pokyn na zverejnenie PÚV 07.07.2016 Type Internal Letter
rešeršná správa 07.07.2016 Type Internal Letter
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 07.07.2016 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 08.07.2016 Type Sent document
výsledok rešerše 08.07.2016 Type Internal Letter
Žiadosť o zápis ďalšieho pôvodcu do registra 12.10.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť inde neuvedená 12.10.2016 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 26.10.2016 Type Sent document
12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 16.11.2016 Type Payment
oznámenie o zápise ďalšieho pôvodcu 01.12.2016 Type Sent document
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.01.2017 Type Internal Letter
záznam o ukončení konania o PÚV 10.01.2017 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 07.04.2017 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 09.12.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o zápis prevodu 11.12.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 11.12.2019 Type Delivered
Sprievodný list 11.12.2019 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 11.12.2019 Type Delivered
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.12.2019 Type Payment
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 13.12.2019 Type Payment
formálne nedostatky žiadosti o predĺženie platnosti ÚV 14.01.2020 Type Sent document
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 14.01.2020 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 23.03.2020 Type Delivered
Identifikátor osoby 23.03.2020 Type Delivered
Sprievodný list 23.03.2020 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 23.03.2020 Type Delivered
Identifikátor osoby 23.03.2020 Type Delivered
Plná moc 23.03.2020 Type Delivered
Sprievodný list 23.03.2020 Type Delivered
predĺženie doby platnosti ÚV 09.04.2020 Type Sent document
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 09.04.2020 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 04.07.2022 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 25.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 25.10.2022 Type Delivered
Sprievodný list 25.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 26.10.2022 Type Sent document
predĺženie doby platnosti ÚV 02.11.2022 Type Sent document
PUV 50147-2015
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 09.04.2020 Horehleď Jiří, Ing. Horehleď Jiří, Ing.
Baný Jaroslav, Ing. Baný Jaroslav, Ing.
Eisenreich Jan ŽPSV a.s.
ŽPSV s.r.o. HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.
HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku