Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50145-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8873 
(21)  Číslo prihlášky  50145-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.12.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.04.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.09.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  16.07.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04B 7/00  E04B 7/10  G05D 15/00  G01L 1/00   
(54)  Názov  Adaptívna membránová konštrukcia v tvare hyperbolického paraboloidu so štyrmi akčnými prvkami 
(57)  Anotácia  Adaptívna membránová konštrukcia v tvare hyperbolického paraboloidu so štyrmi akčnými prvkami pozostáva zo štyroch akčných prvkov (1), ktoré sú situované medzi koncovými kotevnými uzlami nachádzajúcimi sa v rohoch membrány a uzlami primárneho podperného systému (5). Akčné prvky (1) sa môžu sťahovať a rozťahovať, a tým ovplyvňovať napätosť a tuhosť membrány (2), ako aj veľkosť ťahových síl v okrajových lanách (3). Súčasťou každého prvku je permanentný monitorovací systém na báze snímačov (4), ktoré snímajú aktuálne hodnoty veličín v reálnom čase. Tieto sa prostredníctvom riadiacej elektroniky (6) zaznamenajú a vyhodnotia prostredníctvom počítačového systému (7). V prípade, že sily v membráne a lanách stúpnu nad alebo klesnú pod požadovanú úroveň zadefinovaných kritérií spoľahlivosti, riadiaci softvér počítačového systému (7) stanoví také veľkosti a smery pohybov akčných prvkov (1) (predĺženie alebo skrátenie, prostredníctvom (8) zariadenia na ovládanie pohybov akčných prvkov), aby sa dosiahlo také prerozdelenie síl v sústave, ktoré zaistí splnenie stanovených podmienok spoľahlivosti. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kmeť Stanislav, prof. Ing., CSc.; Mlynárska 13, 040 01 Košice 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.12.2025 
   Maximálna platnosť do  21.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.04.2020 4/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2020 9/2020 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 ND2K
 
PUV 50145-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 22.01.2019 34,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 03.11.2022 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50145-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 21.12.2018 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 11.01.2019 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.01.2019 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.04.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 05.06.2019 Typ Doručené
Opis 05.06.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 05.06.2019 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.01.2020 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 05.02.2020 Typ Interné listy
rešeršná správa 05.02.2020 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 05.02.2020 Typ Odoslané
výsledok rešerše 05.02.2020 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.07.2020 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 07.07.2020 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 14.09.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 24.06.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 27.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 27.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.10.2022 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti ÚV 07.11.2022 Typ Odoslané
PUV 50145-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku