Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50145-2018
(11)  Utility Model Number  8873 
(21)  Application Number  50145-2018 
(22)  Application Date  21.12.2018 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  03.09.2020 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  02.04.2020 
(45)  Publication of Registration Date  03.09.2020 
(47)  Date of registration and making available to the public  16.07.2020 
(51)  International Patent Classification  E04B 7/00  E04B 7/10  G05D 15/00  G01L 1/00   
(54)  Title  Adaptívna membránová konštrukcia v tvare hyperbolického paraboloidu so štyrmi akčnými prvkami 
(57)  Abstract  Adaptívna membránová konštrukcia v tvare hyperbolického paraboloidu so štyrmi akčnými prvkami pozostáva zo štyroch akčných prvkov (1), ktoré sú situované medzi koncovými kotevnými uzlami nachádzajúcimi sa v rohoch membrány a uzlami primárneho podperného systému (5). Akčné prvky (1) sa môžu sťahovať a rozťahovať, a tým ovplyvňovať napätosť a tuhosť membrány (2), ako aj veľkosť ťahových síl v okrajových lanách (3). Súčasťou každého prvku je permanentný monitorovací systém na báze snímačov (4), ktoré snímajú aktuálne hodnoty veličín v reálnom čase. Tieto sa prostredníctvom riadiacej elektroniky (6) zaznamenajú a vyhodnotia prostredníctvom počítačového systému (7). V prípade, že sily v membráne a lanách stúpnu nad alebo klesnú pod požadovanú úroveň zadefinovaných kritérií spoľahlivosti, riadiaci softvér počítačového systému (7) stanoví také veľkosti a smery pohybov akčných prvkov (1) (predĺženie alebo skrátenie, prostredníctvom (8) zariadenia na ovládanie pohybov akčných prvkov), aby sa dosiahlo také prerozdelenie síl v sústave, ktoré zaistí splnenie stanovených podmienok spoľahlivosti. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Inventor(s)  Kmeť Stanislav, prof. Ing., CSc.; Mlynárska 13, 040 01 Košice 1; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  21.12.2025 
   Utility Model Validity maximum until  21.12.2028 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.04.2020 4/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2020 9/2020 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 ND2K
 
PUV 50145-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 22.01.2019 34,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 03.11.2022 80,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50145-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.12.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 21.12.2018 Type Delivered
Plná moc 21.12.2018 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 11.01.2019 Type Sent document
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.01.2019 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.04.2019 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 05.06.2019 Type Delivered
Opis 05.06.2019 Type Delivered
Sprievodný list 05.06.2019 Type Delivered
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.01.2020 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 05.02.2020 Type Internal Letter
rešeršná správa 05.02.2020 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 05.02.2020 Type Sent document
výsledok rešerše 05.02.2020 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.07.2020 Type Internal Letter
záznam o ukončení konania o PÚV 07.07.2020 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 14.09.2020 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 24.06.2022 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 27.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 27.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 28.10.2022 Type Sent document
predĺženie doby platnosti ÚV 07.11.2022 Type Sent document
PUV 50145-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku