Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50143-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9259 
(21)  Číslo prihlášky  50143-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F02C 7/00   
(54)  Názov  Malý prúdový motor s prstencovou vložkou plynovej turbíny 
(57)  Anotácia  Skonštruovanie malého prúdového motora na laboratórne použitie si vyžaduje konštrukciu prstencovej vložky (2) plynovej turbíny. Prstencová vložka (2) plynovej turbíny malého prúdového motora zabezpečuje minimálnu vôľu medzi jedným radom niklografitových vložiek (1) a rotorovými lopatkami (6) plynovej turbíny na účely dosiahnutia maximálnej účinnosti plynovej turbíny. Prstencová vložka (2) plynovej turbíny pozostáva z jedného radu niklografitových vložiek (1), ktoré sa nachádzajú nad rotorovými lopatkami (6) plynovej turbíny. Na koncovej hrane má po obvode vytvorených 19 rovnomerne rozložených zárezov (8), ktoré zabezpečujú kontinuálne prúdenie časti vzduchu vstupujúceho zo zadnej príruby telesa spaľovacej komory (4) malého prúdového motora do prednej príruby telesa výstupného ústrojenstva (7) nad vonkajšiu časť prstencovej vložky (2) plynovej turbíny motora. Zárezy (8) zabezpečujú kontinuitu prúdenia plynu a chladenie vonkajšej časti samotnej prstencovej vložky (2) plynovej turbíny. Navrhnutou konštrukciou dochádza k expanzii plynu, akčným a reakčným pôsobeniam plynu, k premene časti tepelnej, tlakovej a kinetickej energie plynu na mechanickú prácu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hovanec Michal, doc. Ing., PhD., Ing. Paed. IGIP; Popradská 64/C, 040 11 Košice 11; SK;
Főző Ladislav, doc. Ing., PhD.; Cottbuská 12, 040 23 Košice 23; SK;
Andoga Rudolf, doc. Ing., PhD.; Lidické Námestie 923/7, 040 22 Košice 22; SK;
Mikula Branko, Mgr., PhD., Ing. Paed. IGIP; Trieda SNP 90/A, 040 11 Košice 11; SK;
Kovács Radovan, Ing., PhD.; Hrnčiarska 26, 091 01 Stropkov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50076-2020 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  18.12.2024 
   Maximálna platnosť do  18.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.03.2021 06/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.07.2021 14/2021 FG2K
 
PUV 50143-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50143-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 18.12.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 18.12.2020 Typ Doručené
1c Identifikátor osoby 18.12.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 07.01.2021 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 15.01.2021 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.02.2021 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 23.02.2021 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 23.02.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 23.02.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 23.02.2021 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.07.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.07.2021 Typ Odoslané
PUV 50143-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku