Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50142-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9299 
(21)  Číslo prihlášky  50142-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  16.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  12.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  16.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01K 5/00  B02C 18/18  B01F 7/24  B01F 15/02   
(54)  Názov  Ozubený nôž pre závitovku vertikálneho kŕmneho voza 
(57)  Anotácia  Ozubený nôž pre závitovku vertikálneho kŕmneho voza je trojuholníkového tvaru a na najdlhšej reznej hrane (1) je vybavený zubami, kde na ich chrbtoch (2) zubov sú spájkou na báze striebra prispájkované karbidové rezné plátky (3), pričom rezný plátok (3) pokrýva celý chrbát (2) zuba. Čelo (4) rezného plátku (3) má tvar trojuholníka. Najdlhšia rezná hrana (1) ozubeného noža je priamka alebo oblúk. V prípade priamky je uhol medzi chrbtom (2) zuba a čelom (4) zuba 90 stupňov a v prípade oblúka sú uhly medzi chrbtami (2) zubov a čelami (4) zubov od 80 stupňov do 93 stupňov. Telo noža je vybavené montážnymi otvormi na pripevnenie noža k závitovke kŕmneho voza. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FONTANA, a.s.; Mokraď 498, 026 01 Dolný Kubín 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gočal Juraj, Ing.; Veličná 463, 027 54 Veličná; SK;
Lorinc Martin, Ing.; M. Hattalu 2049/14, 026 01 Dolný Kubín 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Markoffice, Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  15.12.2024 
   Maximálna platnosť do  15.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 12.05.2021 09/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 16.09.2021 17/2021 FG2K
 
PUV 50142-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50142-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 15.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 15.12.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 15.12.2020 Typ Doručené
1c Doklad preukazujúci právo na riešenie 15.12.2020 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 18.12.2020 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.02.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 04.03.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 04.03.2021 Typ Doručené
4b Nároky na ochranu 04.03.2021 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.03.2021 Typ Interné listy
6 Odpoveď na správu úradu 15.03.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 15.03.2021 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 15.03.2021 Typ Doručené
8 výsledok rešerše 15.04.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 15.04.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 15.04.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.08.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.09.2021 Typ Odoslané
PUV 50142-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku