Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50142-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7840 
(21)  Číslo prihlášky  50142-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.12.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.07.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.01.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.07.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  25.05.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16H 1/28   
(54)  Názov  Prevodovka 
(57)  Anotácia  Prevodovka, najmä pre transportné domiešavače betónu a statické betonárky, zahŕňa vstupný hriadeľ (13), ozubené kolesá (12) druhého vnútorného planétového radu, planétový unášač (11) druhého vnútorného planétového radu, ozubené kolesá (10) prvého vnútorného planétového radu, planétový unášač (9) prvého vnútorného planétového radu, centrálne ozubené koleso (14), sférické koleso (8), skriňu (1), prírubu (27), výstupnú prírubu (25) a ložisko (21) na zabezpečenie prichytenia a výkyvu výstupnej príruby (25). Tieto súčasti sú navzájom prepojené. Ložisko (21) je namontované v skrini (1). Vnútorné planétové rady sú umiestnené v skrini (1), sférické koleso (8) je pripevnené na výstupnú prírubu (25) vnútri skrine (1) a v planétovom unášači (9) prvého vnútorného planétového radu je planétový unášač (11) druhého vnútorného planétového radu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HYDREX, s. r. o.; Partizánska ul. č. 1877, 962 05 Hriňová; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Valach Vladimír; Školská 1568, 962 05 Hriňová; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  23.12.2019 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  23.12.2019 
   Maximálna platnosť do  23.12.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.01.2017 1/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.07.2017 7/2017 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 03.09.2020 9/2020 MK2K
 
PUV 50142-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 22.01.2016 33,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 17.10.2016 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50142-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.12.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 23.12.2015 Typ Doručené
Nároky na ochranu 23.12.2015 Typ Doručené
Opis 23.12.2015 Typ Doručené
Plná moc 23.12.2015 Typ Doručené
Výkresy 23.12.2015 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 08.01.2016 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 26.01.2016 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.02.2016 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 23.02.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 29.02.2016 Typ Doručené
Plná moc 29.02.2016 Typ Doručené
všeobecný referátnik 04.03.2016 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 04.03.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 11.04.2016 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 12.04.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 12.04.2016 Typ Doručené
Opis 12.04.2016 Typ Doručené
Výkresy 12.04.2016 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.04.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 04.07.2016 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 02.09.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 28.09.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 06.10.2016 Typ Doručené
Výkresy 06.10.2016 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 19.10.2016 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 20.10.2016 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 24.11.2016 Typ Interné listy
rešeršná správa 24.11.2016 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 24.11.2016 Typ Odoslané
výsledok rešerše 24.11.2016 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 13.04.2017 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 13.04.2017 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 26.06.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 25.01.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 25.01.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
PUV 50142-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 01.03.2016 LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 03.03.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku